Ohita navigaatio

Kulttuuriala yleisesti

Itsensä kehittäminen köyhyydessä

Yksi itsensä kehittämisen mahdollisuuksiin vaikuttavista tekijöistä on köyhyys. Iina Järvisen väitöstutkimuksen (Tampereen yliopisto 2023) tutkimuskysymys on, mitä ja miten yhtäläinen mahdollisuus kehittää itseään on, varattomuuden sitä estämättä. Hän mainitsee Kaikukortin yhtenä keinona lisätä kulttuuripalvelujen saavutettavuutta.

Kuvailutulkkauksen tila Suomessa -selvitystyö

Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n toteuttama selvitys kuvailutulkkauksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa (2021). Selvityksen kirjoittivat Maija Hirvonen ja Betta Saari ja sen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuvailutulkkauksen tila Suomessa -selvitystyö [RTF] 
Kuvailutulkkauksen tila Suomessa -selvitystyö [PDF]


”On aina oltava 200 % parempi”. Vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden toimintamahdollisuudet ja taiteilijapolut

Outi Salonlahti tutki gradussaan (Jyväskylän yliopisto 2019), millaiset toimintamahdollisuuksia ja taiteilijapolkuja on Suomessa asuvilla vammaisilla ja kuuroilla taiteilijoilla. 

Kulttuuripassin jatkohankkeen loppuraportti

Kulttuuripassin jatkohanke oli Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoima kehittämishanke, joka alkoi 1.12.2014 ja päättyi 31.5.2018. Hankkeen tarkoituksena oli mm. kokeilla Kulttuuripassin pilotointihankkeessa suunniteltua Kaikukortti-toimintamallia maakunnassa harvemmin asutulla alueella ja kehittää toimintamallia vastaamaan paremmin harvemmin asuttujen alueiden tarpeita. Hankkeen aikana Kaikukorttia kehitettiin ja kokeiltiin Kainuun maakunnassa.

Kulttuuripassin jatkohankkeen loppuraportti [DOC]
Kulttuuripassin jatkohankkeen loppuraportti [PDF]


Kulttuuriluotsi osallisuuden mahdollistajana. Kulttuuriluotsattujen kokemuksia Tampereella 

Heidi Jäntti (2017) tarkastelee Jyväskylän yliopistolle tekemässään Pro gradu -tutkielmassa kulttuuriluotsitoiminnan periaatteita, tämänhetkistä tilaa ja paikallisia toimintamalleja. Työ keskittyy kahdeksan tamperelaisen kokemuksiin, merkityksiin ja koettuihin vaikutuksiin palvelun käyttäjänä.


Kaikukortti-kysely. Kaikukortin haltijoiden ja Kaikukortti-kumppaneiden kokemuksia Kaikukortti-toiminnasta sekä kehittämisideoita. Espoon Kaikukortti-kokeilu 1.4.–31.12.2015. 

Kulttuuripassin pilotointihankkeessa toteutettiin syksyllä 2015 kysely, jossa selvitettiin näkemyksiä ja kokemuksia hankkeessa kokeillusta Kaikukortti-toimintamallista. Kulttuuripassin pilotointihankkeen loppuraportti

Kulttuuripassin pilotointihanke oli Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoima kehittämishanke, joka alkoi 1.9.2014 ja päättyi 31.12.2015. Hankkeen tarkoituksena oli suunnitella ja kokeilla toimintamallia, jossa pääsymaksun aiheuttama taloudellinen kynnys poistetaan kokonaan tai lähes kokonaan. Hankkeessa suunniteltiin toimintamalli, ”Kaikukortti”, jonka avulla taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat henkilöt voivat hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin.


Yhdenvertainen kulttuuri! Selvitys vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettävistä valtionavustuksista

Taiteen ja kulttuurin yhdenvertaisuus ja saavutettavuus eivät näy riittävästi kulttuuripolitiikan rahoituksessa. Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen tulisi huomioida nykyistä paremmin kulttuuripolitiikan rahoituksessa ja toimeenpanossa käy ilmi Cuporen julkaisemasta selvityksestä Yhdenvertainen kulttuuri!. Julkaistu 2017.

Yhdenvertainen kulttuuri! (linkki Cuporen sivuille)


SATA - saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus -hankkeen esitelvitysraportti

Tampereella on selvitetty tapoja edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten mahdollisuuksia kulttuuriharrastamiseen ja kulttuurielämään. Valtakunnallisessa SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus -hankkeen esiselvityksessä tietoa esteistä, onnistumisista ja toiveista kerättiin lastenkulttuurikeskuksilta, taiteen perusopetusta antavilta oppilaitoksilta sekä lasten vanhemmilta. Julkaistu 2016.

SATA - saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus -hankkeen esitelvitysraportti [PDF]

Kielellinen saavutettavuus HELsign -viittomakielisen kulttuurin tapahtumassa

Anni Saviniemen ja Hanna Holopaisen opinnäytetyöstä (Humak 2015) selviää, kuinka kulttuuripalvelujen tuottajat voivat huomioida tapahtumissaan viittomakieliset kävijät. Lisäksi opinnäytetyössä kerrotaan, kuinka järjestää palveluihin ja tapahtumiin viittomakielentulkkaus. Lisäksi opinnäytetyö on hyödyllinen tulkeille ja viittomakielialan työntekijöille.

Kielellinen saavutettavuus HELsign -viittomakielisen kulttuurin tapahtumassa [DOC]
Kielellinen saavutettavuus HELsign -viittomakielisen kulttuurin tapahtumassa [PDF]


Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus

Hilppa Sorjosen ja Outi Sivosen (Cupore 2015) tutkimus käsittelee teattereiden, orkestereiden ja museoiden yleisötyötä. Raportista ilmenee, että yleisötyön tavoitteita ovat mm. uuden yleisösukupolven kasvattaminen, markkinointi ja tiedottaminen, yleisön sitouttaminen ja kokemuksen syventäminen sekä tuotantoprosessiin osallistaminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen. Yleisötyö kohdistuu yleensä lapsiin, perheisiin, nuoriin ja työikäisiin. Vanhuksille ja erityisryhmille (kieli-, kulttuuri- ja vammaisvähemmistöt) suunnattua yleisötyötä on tarjolla melko harvoissa laitoksissa. Laitosten edustajien mukaan yleisötyöohjelmaan osallistuu usein taiteesta ja kulttuurista jo kiinnostuneita harrastajia.

Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus (linkki Cuporen verkkosivuille)


Design for All -suunnittelun kaleidoskooppi - ehdotus Design for All -perusteisesta osallistavan suunnittelun toimintamallista

Sami Virtanen tutki opinnäytetyössään Laurea-ammattikorkeakoululle, mikä on saavutettavuusratkaisuista hyötyvien vammaisten ja ikääntyneiden käyttäjien asema asiointi- ja toimimistilojen suunnittelussa. Millaisia edellytyksiä tarvitaan Design for All -perusteiseen osallistavan suunnittelun toimintamalliin toteuttamiseksi? Toimintamallin tavoite on saada tilaajat/hankkijat, suunnittelijat, järjestöt ja päättäjät tietoisiksi saavutettavuudesta ja sen antamista mahdollisuuksista.

Design for All -suunnittelun kaleidoskooppi (PDF, linkki Theseus-tietokantaan)


Kaverille kanssa - Uusien kävijöiden osallistaminen Käräyttäjäkaveri-pilotissa

Marjo Eskola kuvaa opinnäytetyössään Humanistiselle ammattikorkeakoululle (2014) Käräyttäjäkaveri-pilottia, jossa ihmiset käräyttävät/haastavat toisiaan uusiksi kulttuurikävijöiksi tai tutustumaan aiemmin vieraammiksi jääneisiin kulttuurimuotoihin. Kokeilu perustuu aiempaan käymättömyystutkimukseen, jonka perusteella seuran saamisella on suuri merkitys tapahtumiin osallistumiselle. Käräyttäjäkaveri-pilotti toteutettiin syksyllä 2014 kahdeksan Kanneltalossa pidetyn kulttuuriesityksen yhteydessä.

Kaverille kanssa - Uusien kävijöiden osallistaminen Käräyttäjäkaveri-pilotissa (PDF, linkki Theseus.fi-tietokantaan)


Puhe ja kieli -lehden teemanumero

Puhe ja kieli -lehden numero 3/2013 painottuu viestinnän esteettömyyteen. Toim. Anukaisa Alanen & Maija Hirvonen.

Puhe ja kieli 3/2013 (linkki Puhe ja kieli -lehden sivuille)Katsaus kuvailutulkkaukseen - visuaalisen tiedon saavuttaminen puheen ja kielen kautta

Maija Hirvosen artikkeli kuvaa, miten kuvailutulkkaus tukee vuorovaikutusta sekä taiteiden ja audiovisuaalisen median vastaanottoa.

Katsaus kuvailutulkkaukseen(linkki Puhe ja kieli -lehden numeron 3/2013 verkkosivuille)


KULTTUURI KUULUU KAIKILLE! Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa -neuvontahankkeen päätösjulkaisu

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tarjota koulutusta satakuntalaisille kulttuuri- ja taidealojen parissa työsken televille henkilöille ja yhteisöille. Toimittanut Emma Susi, julkaisija Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus 2012.

KULTTUURI KUULUU KAIKILLE! (PDF, linkki osoitteeseen Pori.fi)


Saavutettavia kulttuurisisältöjä: Kulttuurin saavutettavuus -hankkeen loppuraportti

Turun AMK:n Taideakatemia toteutti Kulttuurin saavutettavuus -hankkeen vuosien 2012-2013 aikana. Hankkeen tavoitteena oli tutkia ja kehittää saavutettavuuden huomioon ottamista taiteen sisällön tuottamisen eri vaiheissa ja eri taiteen aloilla. Kulttuurin saavutettavuus -hanke oli jatkoa Turun Euroopankulttuuripääkaupunkivuodelle 2011.

Saavutettavia kulttuurisisältöjä [DOC]
Saavutettavia kulttuurisisältöjä [PDF]

Katriina Rosavaaran juhlapuhe

Katriina Rosavaara puhui Kulttuuria kaikille -palvelun 10-vuotisjuhlassa 2013 queer-yleisöstä, homofobiasta sekä homo- ja transfobian vastaisesta työstä.

Katriina Rosavaaran juhlapuhe [DOC]
Katriina Rosavaaran juhlapuhe [PDF]


Umayya Abu-Hannan juhlapuhe

Umayya Abu-Hanna kirjoitti Kulttuuria kaikille -palvelun 10-vuotisjuhlaan 2013 puheen politiikasta, kulttuurista ja Kulttuuria kaikille -palvelun roolista.

Umayya Abu-Hannan juhlapuhe [DOC]
Umayya Abu-Hannan juhlapuhe [PDF]Esteettömyyskartoitus Porvoossa - Lähes sata kartoitettua kohdetta

Anne Lassila, Anja Ahlgren ja Maire-Liisa Rautakoski toteuttivat opinnäytetyönsä yhteistyössä Porvoon kaupungin vammaisneuvoston kanssa. Opinnäytetyössä kartoitettiin Porvoon julkisten palveluiden sekä lähiöiden yritysten esteettömyyttä.Esteettömyyskartoituksen kohteet rajattiin yhdessä vammaisneuvoston kanssa. Julkaistu 2012.

Esteettömyyskartoitus Porvoossa (PDF, linkki Theseukseen)

 

Näkökulmia vammaisuuteen - artikkelikokoelma vammaiskäsitysten eroista

Tukikeskus Hilman julkaisu kokoaa yhteen kokemuksia, aktivismia ja tutkimusta. Kirjan yksitoista puheenvuoroa etsivät keinoja ihmisten moninaisuutta kunnioittavan yhteiskunnan rakentamiseen. Artikkelikokoelman tarkoitus on herättää keskustelua vammaisten ihmisten syrjinnästä ja rasismista. Julkaistu 2012.

Näkökulmia vammaisuuteen - artikkelikokoelma vammaiskäsitysten eroista [PDF]

Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä - Kyselyyn ja haastatteluihin perustuva selvitys vuonna 2011

Selvitys on Kulttuuria kaikille -palvelun tuottama ja tehty yhteistyössä humanististen tieteiden kandidaatti Kirsi Kähkösen kanssa. Selvitys kartoittaa taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja saavutettavuutta vammaisten ihmisten näkökulmasta. Samalla verrataan saavutettavuudessa tapahtunutta kehitystä vuoteen 2002, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriö teki edellisen selvityksen. Julkaistu 2012.

Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä - Kyselyyn ja haastatteluihin perustuva selvitys vuonna 2011 [DOC]
Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä - Kyselyyn ja haastatteluihin perustuva selvitys vuonna 2011 [PDF]


Käyttäjäpalautetta tarralapuille

Raportti esittelee menetelmän käyttäjäpalautteen keräämiseen. "Kevyt ja konkreettinen" menetelmä on ideoitu Museoviraston saavutettavuussuunnitelman seurantaryhmän ja Kulttuuria kaikille -palvelun toimesta. Palautteen keräämisen tavoitteena on saada tietoa monenlaisten käyttäjien toiveista ja tarpeista. Julkaistu 2010.

Menetelmä käyttäjäpalautteen keräämiseen [DOC]
Menetelmä käyttäjäpalautteen keräämiseen [PDF]


Onko saavutettavuuskartoituksesta hyötyä?

Kulttuuria kaikille -palvelu kyseli vuonna 2009 palautetta tekemistään saavutettavuuskartoituksista. Kartoituksia teettäneet kohteet kertoivat kokemuksistaan ja näkemyksistään.

Onko saavutettavuuskartoituksesta hyötyä? [DOC]
Onko saavutettavuuskartoituksesta hyötyä? [PDF]

 

Annetaan sormien kuljettaa - kolmiulotteisia pienoismalleja kaikille

Arkkitehtuurihistorioitsija Julia Ionides ja arkkitehti Peter Howell kertovat artikkelissaan (2008) työskentelystään englantilaisessa taiteen ja arkkitehtuurin saavutettavuutta näkövammaisille edistävässä hyväntekeväisyysorganisaatiossa The Dog Rose Trust:ssa.

Annetaan sormien kuljettaa - kolmiulotteisia pienoismalleja kaikille [DOC]
Annetaan sormien kuljettaa - kolmiulotteisia pienoismalleja kaikille [PDF]


Uusi aika, vanhat haasteet

Raportissa "Uusi aika, vanhat haasteet. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina" selvitetään, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat kulttuurisen kävijyyden ja kulttuuritapahtumien käyttäjyyden. Julkaistu 2007.

Uusi aika, vanhat haasteet [DOC]
Uusi aika, vanhat haasteet [PDF]


Designin ja Dramaturgian vuoropuhelua

Helena Hyvärisen taiteen maisterin tutkinnon lopputyössä käsitellään käyttäjäkokemuksen käsikirjoittamista saavutettavuusopas Avoimet ovet -dvd:hen. Julkaistu 2007.

Designin ja Dramaturgian vuoropuhelua [PDF]

 

Valtionosuuden piirissä olevien taide- ja kulttuurilaitosten saavutettavuus - syksyllä 2007 toteutetun kyselyn tulokset

Opetusministeriö toteutti syksyllä 2007 kyselyn kaikille valtionosuuden piirissä oleville orkestereille, teattereille, museoille ja kirjastoille niiden toiminnan saavutettavuuden edistymisestä. Kysely oli osa opetusministeriön Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -toimenpideohjelman 2006-2010 toteuttamista. Julkaistu 2008.

Saavutettavuuskyselyn tulokset [DOC]
Saavutettavuuskyselyn tulokset [PDF]

 

Kohti esteetöntä yhteiskuntaa

Stakesin raportissa "Kohti esteetöntä yhteiskuntaa; Yhteiskuntapolitiikan normatiiviset keinot esteettömyyden edistämisessä" tarkastellaan kansainvälisiä sopimuksia, Euroopan unionin lainsäädäntöä, kansallista lainsäädäntöä ja standardeja esteettömyyden edistämisen keinoina. Julkaistu 2008.

Kohti esteetöntä yhteiskuntaa [PDF]

 

Projektipolitiikasta kaikki huomioivaan kulttuuripolitiikkaan? Katsaus vammaiskysymyksiin Pohjoismaiden kulttuuripolitiikassa 2000–2003

Julkaisu on Pohjoismaisen vammaisasiain yhteistyöelimen (Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor, NSH) "Aktuellt i Norden" -julkaisusarjassa ilmestynyt kartoitus pohjoismaisen kulttuuripolitiikan saavutettavuuskysymyksistä. Julkaistu 2004.

Katsaus vammaiskysymyksiin Pohjoismaiden kulttuuripolitiikassa 2000-2003 [DOC]
Katsaus vammaiskysymyksiin Pohjoismaiden kulttuuripolitiikassa 2000-2003 [PDF]


Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet Suomessa

Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet Suomessa. Selvityksen ovat koonneet ja kirjoittaneet Jukka Kumpuvuori ja Marika Högbacka. Ihmisoikeusinstituutti, Åbo Akademi. Julkaistu 2003.

Vammaisten henkiloiden ihmisoikeudet Suomessa [DOC]
Vammaisten ihmisten ihmisoikeudet Suomessa [PDF]

 

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin