Ohita navigaatio

Esittävä taide

Näyttämötaiteisiin ja musiikkiin liittyviä tutkimuksia ja raportteja.

Saavutettavuuspainotteinen käytettävyystestaus kohteena Kansallisteatterin verkkosivusto

Katja Nyman toteutti opinnäytteessään Haaga-Helian ammattikorkeakoululle (2023) saavutettavuuspainotteisen käytettävyystestauksen tavoitteenaan selvittää Kansallisteatterin kesäkuussa 2022 julkaisemien verkkosivujen saavutettavuutta. Testaus toteutettiin moderoituna käytettävyystestauksena ääneen ajattelua hyödyntäen. Testaajiksi kutsuttiin kuusi loppukäyttäjää, joilla oli näköön tai kognitiiviseen saavutettavuuteen liittyvä toimintarajoite.

Tanssin poluilla - dialogisuuden ja digitalisaation kautta kohti saavutettavampaa kansantanssia

Riia Niemelän ja Heidi Palmun opinnäytetyö Turun Ammattikorkeakoulun kulttuurihyvinvoinnin koulutusohjelmasta on valmistunut vuonna 2021. Kirjoittajat pohtivat sitä, miten kansantanssi sosiaalisena tanssina voisi olla saavutettavaa ja esteetöntä erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Opinnäytetyön tavoitteena on herätellä kansantanssikentällä toimivien tanssinopettajien ja ohjaajien kiinnostusta viedä kansantanssia monenlaisille ryhmille, uusiin toimintaympäristöihin / käyttötarkoituksiin ja huomioida erityisen tuen tarpeet ja osallistujien moninaisuus harrastustoiminnassa.


Erityislasten ja -nuorten teatterikerho: osallisuutta tukeva ohjaamisen malli

Reija Elmisen ja Annika Sundqvistin käytännönläheinen opinnäytetyö mallintaa Kuusankosken taideruukilla toimivan erityislasten ja -nuorten teatterikerhon osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevan ohjaamisen mallin. Malli perustuu ajatukseen kaikkien yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan sekä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kulttuuritoiminnan avulla. Tavoitteena oli tehdä selkeä ja helposti eteenpäin vietävä malli, jota kulttuuritoiminnasta kiinnostuneet toimijat sekä erityisryhmien kanssa työskentelevät sosiaalialan ammattilaiset voivat hyödyntää ohjaustoiminnassaan. Opinnäytetyö on valmistunut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosionomien koulutusohjelmassa vuonna 2021.Silva Belghitin opinnäytetyö Viittomakielisen näyttelijän yhdenvertaisuus

Taideyliopiston Teatterikoulusta valmistuneen näyttelijän Silva Belghitin opinnäytetyö (2018) Viittomakielisen näyttelijän yhdenvertaisuus on luettavissa Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa, Heldassa. Opinnäytetyössään Belghiti kertoo elämäntarinaansa ja kokemuksiaan Teatterikorkeakoulun opiskelijana sekä koulutukseen liittyvistä haasteista.

Viittomakielisen näyttelijän yhdenvertaisuus [PDF]

Teatteria kaikille : Vaasan Kaupunginteatterin esteettömyys ja saavutettavuus

Aino Haaralan opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoululle 2017. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Vaasan Kaupunginteatterin esteettömyyden ja saavutettavuuden nykytila ja esittää kehitysehdotuksia. Saavutettavuutta tarkasteltiin käyttäjien näkökulmista, ja tavoitteena oli kehittää saavutettavuutta nimenomaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Saavutettavuutta tutkittiin haastattelemalla lomakekyselyn avulla Vaasan Kaupunginteatterin asiakkaita sekä teatterin henkilökuntaa. Lisäksi tutkimusmenetelmänä käytettiin yhdessä Vaasan vammais- ja esteettömyysasiamiehen kanssa tehtyä esteettömyyskartoitusta ja benchmarkkaamalla muiden teattereiden toimintaa.

Teatteria kaikille : Vaasan Kaupunginteatterin esteettömyys ja saavutettavuus (Theseus.fi)


Kulttuuri kuuluu kaikille! Kartoitus saavutettavuuden ja esteettömyyden tilanteesta sekä esteettömyyden kehitystyö Turun kaupungin kahdessa kulttuuri-instituutiossa: Pääkirjastossa ja Konserttitalolla

Panda Erikssonin opinnäytetyö Humanistiselle ammattikorkeakoululle (2016) käsittelee esteettömyyttä Turun kaupungin pääkirjastossa sekä konserttitalolla.

Kulttuuri kuuluu kaikille! [DOC]
Kulttuuri kuuluu kaikille! [PDF]


Visuaalisen musiikin pyörteissä - viittomakielisten ajatuksia instrumentaalimusiikin tulkkauksesta

Hely Kainulaisen  opinnäytetyö Humanistiselle ammattikorkeakoululle (2014) käsittelee viittomakielisten ajatuksia valmistelluista instrumentaalimusiikkitulkinnoksista. Musiikki on nykypäivänä yhä suuremmassa osassa kuurojen elämää. Musiikin tulkkaus on tärkeää, jotta tasavertaisuus kuuleviin nähden toteutuu.

Visuaalisen musiikin pyörteissä - viittomakielisten ajatuksia instrumentaalimusiikin tulkkauksesta (linkki Theseus.fi-tietokantaan)

Visualize this - Kahden musiikkikappaleen käännös ja tulkinta kansainväliselle viittomiselle

Katja Riihiahon opinnäytetyön tavoitteena on koota yksiin kansiin tutkimustietoa siitä, mitä kansainvälinen tulkkaus voi tarkoittaa tämän päivän tulkin työssä, sekä tutkia produktin luomisen kautta, miten kansainvälistä viittomista voidaan soveltaa taiteen tulkkaamisessa. Julkaistu 2014.

Visualize this - Kahden musiikkikappaleen käännös ja tulkinta kansainväliselle viittomiselle (PDF, linkki Theseukseen)


"Siellä on suupielet korvissa!" - Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta

Tutkimusta varten kerättiin tietoa haastatteluilla ja kyselyilla sirkustoimintaan osallistuneilta ja heidän parissaan työskenteleviltä. Tutkimuksessa todettiin, että sosiaalisella sirkuksella on selkeitä hyvinvointivaikutuksia. Tutkivan teatterityön keskuksen tuottama julkaisu on yksi Vaikuttava sirkus -hankkeen (2011-2014) loppujulkaisuista. Julkaistu 2013.

"Siellä on suupielet korvissa!" [PDF]


Näyttämötaide saavutettavaksi 2 -hankkeen loppuraportti

Kuuloliiton Näyttämötaide saavutettavaksi 2 -yhteistyöhankkeen (2011-2013) tavoitteena oli edistää säännöllisten tekstitettyjen näytösten järjestämistä teattereissa.


Selvitys suomalaisten teattereiden tekstityskäytännöistä

Suomen Teatterit ry toteutti kevään 2013 aikana Kuuloliiton toimeksiannosta selvityksen teattereiden tekstityskäytännöistä. Selvitys sisältää myös ehdotuksia teatteritekstittämisen edistämiseksi.Työn toteutti projektisihteeri Iida Turpeinen. Selvitys on osa vuosina 2010-2013 käynnissä olleen Näyttämötaide saavutettavaksi -hankkeen raportteja.

Selvitys suomalaisten teattereiden tekstityskäytännöistä [DOC]
Selvitys suomalaisten teattereiden tekstityskäytännöistä [PDF]

Suomalaisten teattereiden suhde vammaisiin yleisöihin 2000-luvulla

Kirsi Kähkönen tutki pro gradussaan, kuinka vamma ja vammaisuus vaikuttavat ihmisen mahdollisuuksiin osallistua teattereiden toimintaan, mitä suomalaisissa teattereissa on tehty saavutettavuuden parantamiseksi ja mitkä asiat auttaisivat teattereita kehittämään saavutettavuuttaan. Julkaistu 2013.

Suomalaisten teattereiden suhde vammaisiin yleisöihin 2000-luvulla [DOC]
Suomalaisten teattereiden suhde vammaisiin yleisöihin 2000-luvulla [PDF]


Viittomakielen tulkki improvisaatioteatterin pyörteissä

Sandra Aaltonen tutki opinnäytetyössään tulkin roolia, tulkkaukseen valmistautumista ja tulkkausratkaisuja improvisaatioteatterissa. Opinnäytetyö osoittaa, että improvisaatioteatterissa tulkki on jotain enemmän kuin tulkki. Tulkki joutuu sulautumaan esitykseen monella eri tavalla, olemaan tulkki ja näyttelijä tai osallistuja. Tämä laajentaa tulkin roolia siitä, mikä se on tavanomaisissa tulkkaustilanteissa. Julkaistu 2012.

Viittomakielen tulkki improvisaatioteatterin pyörteissä (PDF, linkki Theseukseen)
 

Esteetön musiikkipedagogiikka - pohdintaa koulutuksen kehittämistarpeista

Sanna-Maria Ryökkysen opinnäytetyön tavoitteena on nostaa esille musiikkipedagogikoulutuksen kehittämistarpeita, jotta opettajilla olisi paremmat ammatilliset valmiudet kohdata työssään erilaisia oppijoita, vastata yksilöllistämisen haasteisiin ja toimia uusissa ympäristöissä. Tutkimuksen ytimessä on neljä asiantuntijahaastattelua. Erityismusiikkikasvatuksen avulla tarjoutuu myös erilaisille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tavoitteellisiin musiikkiopintoihin. Julkaistu 2012

Esteetön musiikkipedagogiikka (PDF, linkki Theseukseen)

 

Kummitusääni Kummituskekkereissä - Miten kuvailutulkkaus toteutettiin lasten nukketeatteriesityksessä

Tiina Saarela tutki opinnäytetyössään nukketeatterin kuvailutulkkausta. Tutkimuskohteena oli lasten nukketeatterinäytelmä Kummituskekkerit. Saarela selvitti mm. mitä erityistä tulee ottaa huomioon valmisteltaessa kuvailutulkkausta lasten nukketeatteriesitykseen ja millaista yhteistyötä kuvailukäsikirjoituksen laatija ja kuvailutekstin lukija tekivät. Julkaistu 2013.

Kummitusääni Kummituskekkereissä [PDF]


Saavutettavuus: haaste kielensisäisen tekstityksen kehittämiselle

Professori Liisa Tiittula tarkastelee artikkelissaan televisio-ohjelmien ja -elokuvien kielensisäisentekstityksen ominaispiirteitä ja haasteita. Artikkelin lopussa on nostettu esiin muutamia teatteritekstityksen erityiskysymyksiä. Artikkeli on julkaistu MikaELissa, kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisussa.

MikaELin verkkosivut 

Saavutettavuus: haaste kielensisäisen tekstityksen kehittämiselle [PDF]

 

"Pelkkä kääntäminen ei riitä" - Näkemyksiä laulujen tulkkauksesta

Anni Kervinen ja Laura Hurme tutkivat opinnäytetyössään laulujen kääntämistä ja tulkkausta viittomakielelle. Lisäksi he selvittivät viittomakielisten kiinnostusta tulkattujen laulujen seuraamiseen. Kyselytutkimuksissa saatiin selville, että tulkattujen laulujen seuraamisesta ollaan kiinnostuneita.

"Pelkkä kääntäminen eri riitä" - Näkemyksiä laulujen tulkkauksesta [PDF]


Teatteritekstityksen tutkimuksia

Professori Liisa Tiittula (Helsingin yliopisto) luo artikkelissaan katsauksen teatteritekstitykseen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen ja tuo esiin siinä tarkasteltuja seikkoja pohjaksi tekstityksen toteuttamiselle Suomessa. Artikkeli on tuotettu Kuuloliiton koordinoimassa Näyttämötaide saavutettavaksi 2 -hankkeessa (2011-2013).


Stagetext - malli teatteriesitysten kielensisäisen tekstityksen järjestämiseen

Aura Linnapuomi esittelee artikkelissaan englantilaisen Stagetext-järjestön tarjoamaa palvelua, jonka avulla teatterit voivat ulkoistaa tekstitetyn näytöksen järjestämisen. Artikkeli on tuotettu Kuuloliiton koordinoimassa Näyttämötaide saavutettavaksi 2 -hankkeessa (2011-2013).

Stagetext - malli teatteriesitysten kielensisäisen tekstityksen järjestämiseen [DOC]
Stagetext - malli teatteriesitysten kielensisäisen tekstityksen järjestämiseen [PDF]


Dialogin tekstityksen toteutusvaihtoehdot näyttämötaiteissa -selvitys

Teatterikorkeakoulun Kimmo Karjusen selvitys keskittyy teatteritekstittämiseen liittyvään tekniikkaan. Selvitys on tuotettu Kuuloliiton koordinoimassa Näyttämötaide saavutettavaksi 2 -hankkeessa (2011-2013).

Dialogin tekstityksen toteutusvaihtoehdot näyttämötaiteissa -selvitys [PDF]

Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä - Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille

Minna Heiniö tarkastelee opinnäytetyössään (2012) kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisten henkilöiden kannalta. Tutkimusesimerkkinä olevassa Taikaseikkailu-esityksessä oli päämääränä toteuttaa moniaistinen sirkusesitys, jota näkövammaiset voivat seurata mahdollisimman tasavertaisina näkevien kanssa.


Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä - Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille [DOC]
Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä - Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille [PDF]


Artikkeli Teatteritekstitys lavastajan näkökulmasta

Laura Gröndahl tarkastelee artikkelissaan elävän esityksen tekstittämistä lavastajan näkökulmasta. Gröndahl keskittyy artikkelissaan tekstitykseen visuaalisena ja taiteellisena elementtinä.Artkkeli on tuotettu Kuuloliiton koordinoimassa Näyttämötaide saavutettavaksi 2 -hankkeessa (2011-2013).

Teatteritekstitys lavastajan näkökulmasta -artikkeli [PDF]


Artikkeli Tekstitystyöpaja Tampereen Tutkivan teatterityön keskuksella

Mika Lehtinen Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksesta kirjoittaa teatteritekstitykseen liittyvistätyöpajakokeiluista. Artikkeli on tuotettu Kuuloliiton koordinoimassa Näyttämötaide saavutettavaksi 2 -hankkeessa (2011-2013).

Artikkeli Tekstitystyöpaja Tampereen Tutkivan teatterityön keskuksella [PDF]

Artikkeli Kuulovammaisten ihmisten kokemuksia teatteripalvelujen käyttäjinä

Kirsi Kähkönen kirjoittaa artikkelissaan tuloksista, jotka selvisivät Kulttuuria kaikille -palvelun vuonna 2011 toteuttamasta selvityksestä liittyen vammaisten ihmisten kokemuksiin taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä. Artkkeli on tuotettu Kuuloliiton koordinoimassa Näyttämötaide saavutettavaksi 2 -hankkeessa (2011-2013).

Kuulovammaisten ihmisten kokemuksia teatteripalvelujen käyttäjinä -artikkeli [PDF]


Teatteritekstitys ja tekijänoikeudet -selvitys

Suomen Teatterit ry:n Tommi Saarikivi ja Leevi Mentulatarkastelevat selvityksessään teatteriesitysten tekstittämiseen liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä. Artkkeli on tuotettu Kuuloliiton koordinoimassa Näyttämötaide saavutettavaksi 2 -hankkeessa (2011-2013).

Teatteritekstitys ja tekijänoikeudet -selvitys [PDF]Artikkeli Teatteritulkkauksen lyhyt oppimäärä

Näyttelijä Eero Enqvist kirjoittaa artikkelissaanhaasteista ja mahdollisuuksista, joita teatterin kirjoitustulkkaaminen asettaa tulkille. Artkkeli on tuotettu Kuuloliiton koordinoimassa Näyttämötaide saavutettavaksi 2 -hankkeessa (2011-2012).

Artkkeli Teatteritulkkauksen lyhyt oppimäärä [PDF]


Teattereiden esteettömyyskartoitus 2012 - kyselyn tulokset

Suomen Teatterit ry toteutti yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa selvityksen suomalaisten ammattiteattereiden näkemyksistä oman toimintansa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Kyselyyn vastasi 51 teatteria.

Teattereiden esteettömyyskartoitus 2012 - kyselyn tulokset [DOC]
Teattereiden esteettömyyskartoitus 2012 - kyselyn tulokset [PDF]

 

Ammattiteattereiden kuvailutulkkaus -hanke

Näkövammaisten Keskusliitto ry:n koordinoimassa Kuvailutulkkaus ammattiteattereissa -pilottihankkeessa (2011) haettiin yleisiä käytäntöjä kuvailutulkattujen esitysten toteuttamiseksi ammattiteattereissa.

Ammattiteattereiden kuvailutulkkaus -hankkeen loppuraportti [DOC]
Ammattiteattereiden kuvailutulkkaus -hankkeen loppuraportti [PDF]


Kelaten keikalle - Kulttuurikohteiden esteettömyyskartoituksia Jyväskylässä

Anna-Maria Laitinen ja Noora Uotila kartoittivat kahden jyväskyläläisen kulttuurikohteen fyysistä esteettömyyttä. Julkaistu 2011.

Kelaten keikalle - Kulttuurikohteiden esteettömyyskartoituksia Jyväskylässä(PDF, linkki Theseukseen)


Näyttämötaide saavutettavaksi -hanke

Kuuloliiton Näyttämötaide saavutettavaksi -yhteistyöhankkeessa (2009-2010) pyrittiin edistämään teatteriesitysten tekstittämistä ja luomaan mallia teattereille tekstityksen järjestämiseen.

Näyttämötaide saavutettavaksi -hankeraportti [DOC]
Näyttämötaide saavutettavaksi -hankeraportti [PDF]


Yleisö ja teatteri uuteen suhteeseen

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen Ylös - ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen -hankkeen loppujulkaisu esittelee Ylös-hankkeen aikana suomalaisissa ammattiteattereissa kehitettyjä ja toteutettuja hyviä yleisötyökäytäntöjä. Julkaistu 2010.

Yleisö ja teatteri uuteen suhteeseen [PDF]


Erilaiset yleisöt teatterissa - seminaariraportti

Kulttuuria kaikille -palvelu ja Kansallisteatteri järjestivät yhteistyössä teattereiden saavutettavuutta käsitelleen seminaarin Kansallisteatterissa 13.11.2009.

Erilaiset yleisöt teatterissa [DOC]
Erilaiset yleisöt teatterissa [PDF]


Kohti kaikille kuuluvaa teatteria - haastattelututkimus

Eliisa Piirainen ja Milla Rytkönen selvittävät Humanistisen ammattikorkeakoulun viittomakielentulkin koulutusohjelman opinnäytetyössään (2009) teattereiden kokemuksia yhteistyöstä viittomakielen tulkkien kanssa ja kartoittavat teattereiden halua tuottaa esteettömiä teatteripalveluja viittomakielellä. Opinnäytetyö sisältää myös ehdotelman teattereiden odotukset huomioivasta ja viittomakielisille esteettömästä yhteistyömallista.

Kohti kaikille kuuluvaa teatteria [DOC]
Kohti kaikille kuuluvaa teatteria [PDF]

 

Koko kansan olohuone

Ylös-hankkeen kartoituksessa "Koko kansan olohuone" tarkastellaan yleisötyön tarjontaa ja tarvetta suomalaisissa ammattiteattereissa sekä kerrotaan teattereiden työntekijöiden näkemyksiä siitä, mihin jatkossa voitaisiin edetä. Julkaistu 2009.

Koko kansan olohuone [PDF]

 

Teatteria ilman lihasvoimia! Teatteri-ilmaisun ohjaajana integroiduissa työryhmissä

Outi Ivaska käsittelee opinnäytetyössään teatteri-ilmaisun ohjaajan taiteellista työskentelyä integroiduissa työryhmissä ja tarkastelee esimerkiksi, minkälaisia asioita teatteri- tai tanssiryhmän vetäjän täytyy ottaa huomioon, kun työryhmässä on toimimisesteisiä ihmisiä. Julkaistu 2008.

Teatteria ilman lihasvoimia [PDF]


Teatteriesitysten tekstittäminen - Kohdeyleisönä kuulovammaiset

Tanja Borg käsittelee Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitokselle tekemässään Pro gradu -tutkielmassa (2008) teatteritekstityksen erityispiirteitä ja teatteritekstittämisen vähän tutkittua kenttää. Tukielmassa pohditaan myös millaisia erityisvaatimuksia kuulovammainen kohdeyleisö asettaa tekstityksille.

Teatteriesitysten tekstittäminen -tutkielma [PDF]


Tekstiä teatterissa - raportti teatteritekstittämistä suomalaisissa teattereissa käsitelleestä seminaarista

Pia-Tuulia Pietilä raportoi tekstittämistä suomalaisissa teattereissa käsitelleestä semiaarista ja kuvailee mistä teatteritekstittämisesssä on kyse. Seminaari "Tekstiä teatterissa" järjestettiin 20 lokakuuta 2007 Ateneumin taidemuseossa Helsingissä.

Tekstiä teatterissa [DOC]
Tekstiä teatterissa [PDF]


Esiselvitys tekstityksen vaikutuksesta teatterielämykseen sekä teattereiden mahdollisuuksista lisätä tekstityksiä esityksiinsä

Tanja Borg tarkastelee Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitokselle tekemässään selvityksessä (2007)teatteriesitysten tekstittämisen tilaa Suomessa sekä yleisön vastaanoton kannalta että teattereiden käytännön tekstitysjärjestelyjen näkökulmasta.

Esiselvitys teatteritekstittämisestä [DOC]
Esiselvitys teatteritekstittämisestä [PDF]


Teattereiden kokemuksia viittomakielen tulkkauksesta

Salla Lintula kartoitti opinnäytetyössään Diakonia-ammattikorkeakoululle (2006), kuinka paljon teatterit Suomessa ovat käyttäneet viittomakielen tulkkausta vuosina 2000-2005. Lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin, miten teatterit suhtautuvat viittomakielen tulkkaukseen ja tulkin läsnäoloon harjoituksissa ja esityksissä.

Teattereiden kokemuksia viittomakielen tulkkauksesta (PDF, linkki kirjastot.diak)


Viittomakielisten teatteripalveluiden kehittäminen

(Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:36.)
Opetusministeriön asettama työryhmä selvitti olemassa olevaa viittomakielistä teatteritoimintaa Suomessa ja antoi esityksen viittomakielisten teatteripalveluiden kehittämiseksi. Lähtökohtana kehittämisessä on Teatteri Toitin toiminnan edistäminen.

Viittomakielisten teatteripalveluiden kehittäminen [PDF]
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin