Ohita navigaatio

4.4.2014

Avustus haussa: Taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeet kunnissa ja alueilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa valtionavustusta taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeille kunnissa ja alueilla. Hakuaika päättyy 17.4.2014.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeisiin kunnissa ja alueilla. Hankkeiden tavoitteena on edistää taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja poistaa niihin osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä. Rahoitettavien hankkeiden tulee kohdistua taide- ja kulttuuripalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen, kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja/tai hyvien käytäntöjen vakiinnuttamiseen sekä ihmisten osallisuutta kulttuuriin lisääviin toimenpiteisiin.

Haku kohdistuu erityisesti seuraaviin teemoihin:


a) Hankkeet, joilla parannetaan asukkaiden mahdollisuutta osallistua taide- ja kulttuuripalveluiden sekä -toimintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja käyttämiseen esimerkiksi alueellisesta ja asukkaiden taloudellisesta tai sosiaalisesta näkökulmasta.

Hankkeiden toiminta voi kohdistua tapoihin tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita ja järjestää kulttuuritoimintaa ja näin parantaa kulttuurin käyttöä, saatavuutta ja saavutettavuutta. Hankkeissa on tarpeen ottaa huomioon asukkaiden ja käyttäjien näkökulma ja heidän osallistumismahdollisuuksiensa parantaminen mm. eri toimijoiden välisiä kumppanuuksia ja yhteistyötä kehittämällä.

Tavoitteena on erityisesti ulottaa palvelutarjontaa ja omaehtoista kulttuuritoimintaa sellaisiin kohderyhmiin, jotka käyttävät taide- ja kulttuuripalveluita muita vähemmän tai ovat muutoin kulttuuritoiminnan ulottumattomissa. Mahdollisia hankkeita ovat esimerkiksi erilaiset kulttuuripassi- tai -setelikokeilut, yhteisötaidetyyppinen toiminta, taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten tuottamien taide- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen kunnissa tai muut tavat aktivoida palveluiden käyttöä ja kulttuuritoimintaa. Kohderyhmät voivat valikoitua esimerkiksi alueellisin, sosiaalisin tai taloudellisin perustein (ml. kaupunkien tai kuntien erilaiset asuinalueet lähiöistä kyliin). Hankkeet voivat kohdistua myös uusiin tapoihin selvittää palveluiden käyttäjien tarpeita sekä sitä miksi palveluita ei käytetä tai jäädään muutoin kulttuuritoiminnan ulkopuolelle.

b) Hankkeet, joilla kehitetään seudullisia, alueellisia, poikkihallinnollisia tai muita yhteistyöratkaisuja taide- ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen.

Taide- ja kulttuuripalveluiden järjestämiseen kohdistuu erilaisia taloudellisia ja hallinnollisia paineita. Tavoitteena on löytää tapoja, joilla taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus voidaan turvata muuttuvassa kuntarakenteessa. Palveluiden organisoimistavat voivat liittyä esimerkiksi kuntien välisen tai poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamiseen tai yhteistyön lisäämiseen muiden yhteisöjen kanssa sekä kumppanuuksien, yhteissuunnittelun ja kiertävien palveluiden lisäämiseen ja niiden toteuttamistapojen kehittämiseen. Hankkeissa tulee etsiä ratkaisuja kuntien, seutujen ja alueiden sekä muiden toimijoiden työnjakoon palveluiden järjestämisessä sekä ottaa asukkaat mukaan ratkaisuja kehitettäessä. Hankkeilla voidaan edistää kunnan eri sektoreiden ja kuntien hallintorajat ylittävää yhteistyötä.

Määrärahalla voidaan rahoittaa myös taide- ja kulttuuripalveluiden hyvien toimintamallien levittämistä ja vakiinnuttamista kuntiin, jotka käyttävät yleiseen kulttuuritoiminnan tuottamiseen vähän resursseja. Erilaisia toimintamalleja on kokeiltu mm. KUULTO-hankkeessa (www.jyu.fi/kuulto). Lisäksi voidaan rahoittaa valtakunnallisia tai muita kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen liittyviä selvitys-, arviointi- ja kehittämishankkeita.

Valtionavustuksen hakijoina voivat olla kunnat, alueelliset toimijat, tutkijayhteisöt ja muut yhteisöt, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöt tai yksityiset toimijat sekä muut kuntien kulttuuritoimintaa kehittävät toimijat. Yksityishenkilöt tai työryhmät eivät voi hakea avustusta.

Hakuohjeet, -lomakkeet ja lisätiedot


Lisätietoja
Kirsi Kaunisharju, puh. 0295 3 30144, sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin