Ohita navigaatio

24.10.2023

Hae nyt Moninaisuuden sillanrakentajaksi!

Kuva: Alexandra Burda

Kulttuuria kaikille -palvelu järjestää Moninaisuuden sillanrakentaja -kurssin kunnan kulttuuritoimen ja kulttuurikohteiden työntekijöille osana Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana 2025 -hanketta. Hae koulutukseen 20.12.2023 mennessä ja tule oppimaan, toteuttamaan ja ylläpitämään rasisminvastaisia käytäntöjä!

Moninaisuuden sillanrakentaja on henkilö, joka osallistuu aktiivisesti useiden haastavien ja keskeisten kysymysten käsittelyyn, kuten rakenteelliseen rasismiin, tasa-arvon puutteeseen ja esteettömyyteen puutteeseen. Moninaisuuden sillanrakentaja -kurssi vahvistaa valmiuksia pohtia sekä luoda yhteyksiä ja uusia toimintamalleja, joiden avulla voimme rakentaa tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Vuoden mittaisella kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota rakenteellisen rasismin tunnistamiseen ja rasisminvastaisten käytäntöjen käyttöönottoon. Kurssi sisältää luentoja, tapaamisia ja vastuullisuuskumppanuus-parityöskentelyä, joka toteutetaan sekä muiden kurssilaisten kanssa että omassa organisaatiossa.

Moninaisuuden sillanrakentaja -koulutusta koordinoi Kulttuuria kaikille -palvelu, joka on sitoutunut yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja moninaisuuteen ja tukee suomalaista taide- ja kulttuurikenttää näissä kysymyksissä. Kulttuuria kaikille -palvelu ja OKM edistävät kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa riippumatta esimerkiksi sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetistä, etnisestä taustasta, erilaisista kyvyistä, uskonnosta tai iästä.  


Kohderyhmä
Moninaisuuden sillanrakentaja -kurssi on avoin ammattilaisille, jotka työskentelevät kunnan kulttuurityöntekijöinä. Kurssille voivat osallistua myös taide- ja kulttuurilaitoksien työntekijät, jotka tekevät yhteistyötä kunnan kanssa.
 
Etsimme kurssille toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet taiteesta sekä kulttuurista ja haluavat toteuttaa niin rasisminvastaisia käytäntöjä kuin monimuotoisuutta työssään. Kurssin kielet ovat englanti ja suomi; toivotamme tervetulleeksi myös muita kieliä osaavia hakijoita. Myös hakijat, joilla on kokemusta ja/tai koulutusta Suomen ulkopuolelta, ovat tervetulleita.


Oppimistavoitteet
Kurssin tavoitteena on tarjota välineitä rasisminvastaisten käytäntöjen ja monimuotoisuuden kehittämiseen, toteuttamiseen ja ylläpitämiseen työpaikoilla.
 
Kurssin jälkeen osallistujat

 • tuntevat keskeiset käsitteet, kuten rasisminvastaisuus, monimuotoisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, saavutettavuus, normikritiikki, rakenteellinen rasismi ja osallisuus
 • heillä on tietoa Suomen taide- ja kulttuurialasta sekä kulttuuripolitiikasta moninaisuuden näkökulmasta
 • ovat tutustuneet välineisiin ja tekniikoihin, joita tarvitaan muutosprosessissa kohti moninaisempaa ja tasa-arvoisempaa taide- ja kulttuurikenttää
 • osaavat tunnistaa rasistisia rakenteita ja puuttua niihin työpaikalla
 • osaavat käsitellä ja helpottaa vaikeita keskusteluja yhteisössä ja työpaikalla 
 • tuntevat taide- ja kulttuurialan, moninaisuuden, rasisminvastaisuuden, tasa-arvon ja organisaatiomuutoksen asiantuntijoita
 • tietävät, miten rakentaa siltoja yhteisöjen, käsitteiden, käytäntöjen sekä eri osapuolten, kuten instituutioiden, yksilöiden ja organisaatioiden välille
 • heillä on omakohtaista käytännön kokemusta moninaisuuden, tasa-arvon, osallisuuden ja saavutettavuuden (DEI&A) vahvistamisesta kunnissa ja taide- ja kulttuurialalla.

Kurssin sisältö
Kurssilla tutustutaan rasisminvastaisuuteen liittyviin aiheisiin ja käytäntöihin sekä moninaisuuden, tasa-arvon, osallisuuden ja saavutettavuuden näkökulmaan institutionaalisessa kontekstissa. Osallistujat pohtivat moninaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä niin taide- ja kulttuurialalla kuin kulttuuripolitiikassa. Kurssi sisältää virtuaalisia tapaamisia, klinikoita ja luentoja. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännönläheisiä ja suoraan sovellettavia rasisminvastaisia työkaluja. Tavoitteena on myös, että kurssin suorittaneista kuntien työntekijöistä ja taide- ja kulttuuriorganisaatioiden edustajista rakentuu osa verkostoa, joka työskentelee moninaisuuden ja rasismin vastaisen työn parissa omissa yhteisöissään Suomessa ja muualla.  

Osana kurssia osallistujat muodostavat toisten kurssilaisten kanssa vastuullisuuskumppanuus-parit. Parityöskentely tarjoaa Moninaisuuden sillanrakentaja -ryhmäläisille mahdollisuuden tutustua toisiin ryhmäläisiin sekä instituutioihin, joissa he työskentelevät. Yhteistyökumppani- ja tukiverkoston rakentaminen on ratkaisevan tärkeää monimuotoisuuden, tasa-arvon, osallisuuden ja rasisminvastaisten käytäntöjen toteuttamisessa ja ylläpitämisessä yhteisöissä.

Kurssitehtäviin kuuluu vastuullisuuskumppanuus-parityöskentelyyn sitoutuminen ja lopputyön laatiminen. Lopputyötä varten osallistujat voivat esimerkiksi kehittää tai toteuttaa koulutuksen, pilotti-intervention tms. yksilön tai ryhmän kanssa. Se voi myös koostua rakennemuutosta varten laaditusta kaksivuotissuunnitelmasta.


Toteutus
Osallistuminen on maksutonta. Kurssi järjestetään etänä Microsoft Teamsin kautta. Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista. Todistuksen saamiseksi on suoritettava 90 % kokouksista ja luennoista sekä tehtävä kaikki tehtävät.


Aikataulu
Hakuaika kurssille on 1.11.-20.12.2023. Hyväksymisestäsi ilmoitetaan sähköpostitse 15.1.2024 mennessä. Sinulla on 22.1.2024 asti aikaa vahvistaa sitoutumisesi kurssille. 29.1.-8.2.2024 välisenä aikana tehtävistä peruutuksista perimme 50 euron korvauksen. Jos kurssin jättää ilman perusteltua syytä kesken, joudumme perimään 80 euron suuruisen korvauksen.
 

Hakemus
Täytä sähköinen hakemuslomake 20.12.2023 mennessä. Voit kirjoittaa hakemuksen suomeksi tai englanniksi. Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä, otathan yhteyttä: arlene.tucker@cultureforall.fi, +358 451160518.
 
Lomakelinkki (siirryt Googlen lomakkeisiin)


Valinta
Moninaisuuden sillanrakentaja -kurssille otetaan osallistujia enintään 50.  Jos halukkaita on enemmän kuin paikkoja, hakemusten arvioinnista vastaavat Kulttuuria kaikille -palvelu. Valintaryhmä voi pyytää hakijalta haastattelua tai lisäselvityksiä.


Kurssikokoukset ja klinikat
Kurssi järjestetään seuraavina päivinä. Lisäksi osallistujien on varattava aikaa näiden ajankohtien ulkopuolella tehtäviensä valmisteluun ja suorittamiseen. Kurssin tehtävät suoritetaan helmikuun ja marraskuun 2024 välisenä aikana. Ryhmätapaamiset ovat 2 tunnin mittaisia.
 
Helmikuu
9.2.2024 klo 9–11
1. kokous: esittäytyminen, kurssisuunnitelma, väkivallattoman viestinnän perusteiden esittely, vastuullisuuskumppaneiden valitseminen ryhmässä.
 
Maalliskuu
8.3.2024 klo 9–11
2. kokous: turvallisemman tilan periaatteiden laatiminen yhdessä, lisää DEI&A:sta ja yhteenkuuluvuudesta.
 
22.3.2024 klo 9–11
3. Osallistu moninaisuusklinikalle – kulttuurienvälinen vuoropuhelu, ohjaajat: Svenja Fassbender & Irina Duskova.*
 
Huhtikuu
5.4.2024 klo 9–11
3. kokous: tiedostamattomien ennakkoluulojen esittely sekä tietoisuus vallasta ja etuoikeuksista.
 
19.4.2024 klo 9–11
4. kokous: yhteinen pohdinta tapausesimerkkien avulla
 
Toukokuu
10.5.2024 klo 9–11
5. kokous: moninaisuuden sillanrakentajan roolin määrittely – sen esteet ja ilot. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja se, mihin meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota. Esitellään viimeinen tehtävä, joka alkaa virallisesti syyskuussa.
 
31.5.2024 klo 9–11
Osallistu moninaisuusklinikkaan – Saavutettavuus, ohjaajat: Aura Linnapuomi & Adriana Minhoto*

Elokuu
16.8.2024 klo 9–11
6. kokous: Aloita lopputehtävän aktiivinen valmistelu ja toteutus.

30.8.2024 klo 9–11
7. kokous: Dialogikorttien esittely ja fasilitointityöpaja pienryhmissä moninaisuusagenttien kanssa.

Syyskuu
13.9.2024 klo 9–11
8. kokous: tarpeiden tarkistaminen ja oma vastuullisuus.
 
27.9.2024 klo 9–11
Osallistu moninaisuusklinikalle – Yleisötyö ja yleisöjen osallistuminen, ohjaajat: Laura Gazzotti & Ilaria Tucci.*
 
Lokakuu
11.10.2024 klo 9–11
9. kokous: tuotantokokous, tiedotustilaisuus, lopullisen tehtävän jatkokehittely.

25.10.2024 klo 9–11
Osallistu moninaisuusklinikalle – Työkulttuuri, ohjaajat: Lisa Kalkowski & Tatiana Solovieva.*

Marraskuu
8.11.2024 klo 9–11
10. kokous: osallistujien tulosten ja lopputehtävien esittelyt.
 
22.11.2024 klo 9–11
11. kokous: päätös ja todistukset.
 

*Jos et voi osallistua klinikkaan, saat korvaavan tehtävän joka liittyy klinikan aiheeseen. 


Tausta
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi joulukuussa 2023 Kulttuuria kaikille -palvelulle avustuksen, jonka tarkoituksena on lisätä moninaisuuden huomioimista kuntien kulttuuritoiminnassa ympäri Suomea.  Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana 2025 -hankkeen tavoitteena on vastata kuntapuolen tarpeeseen monimuotoisuuden ja tasa-arvo osaamisen lisäämiseksi muun muassa tarjoamalla koulutusta, konsultointia ja muuta tukea kuntien kulttuuritoiminnalle sekä kunnissa työskenteleville taiteen ja kulttuurin ammattilaisille. Koulutus- ja konsultointitoiminnassa työskentelee koko hankkeen ajan Kulttuuria kaikille -palvelun yhteistyössä Globe Art Pointin (G.A.P) kouluttamia moninaisuusagentteja. Työssä käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kehittämiä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogikortteja.
 
Moninaisuuden rakentaja -kurssi kuuluu Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana 2025 -hankkeeseen.

Lisätietoja kurssista
Arlene Tucker, projektijohtaja, moninaisuusasiantuntia ja -kouluttaja, Kulttuuria kaikille -palvelu, arlene.tucker@cultureforall.fi, +358 45 116 0518.
 
Moninaisuuden sillanrakentaja -kurssin tiimiin kuuluu Arlenen lisäksi Kulttuuria kaikille -palvelun vs. toiminnanjohtaja Niina Kettunen, niina.kettunen@cultureforall.fi 
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin