Ohita navigaatio

Alla guider

Tillgänglighetsanvisning för biografer

Anvisningen är publicerat av Tillgänglighetsforumet för film (Elokuvan saavutettavuusfoorumi). Den här anvisningen strävar efter att ge biograferna råd och ytterligare information om hur man kan främja tillgängligheten och förstå de praktiska problemen i samband med filmföreställningar. Anvisningen har utarbetats i samarbete mellan aktörer i filmbranschen, handikapporganisationer och deras kulturorganisationer. Publicerat 2021.

Tillgänglighetsanvisning för biografer [PDF]

Tillgänglighetsanvisning för biografer [DOCX]


Inspelning från webbinariet om hur man skapar ett tillgänglighetsutlåtande

Inspelningen av det svenskspråkiga webbinariet om hur man skapar ett tillgänglighetsutlåtande kan ses på AVI Saavutettavuus Youtube-kanal. Inspelningen innehåller skrivtolkning och tolkning till finlandsvenskt teckenspråk. Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 2020.

Webbinariet om tillgänglighetsutlåtande (YouTube)


Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

Outi Salonlahti skriver på blogg av Tillgänglighetskrav.fi i december 2020.

Hur beställer man tillgängliga webbsidor? (Tillgänglighetskrav.fi)


WCAG-videor

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (2020) har publicerat en videoserie i 14 delar som presenterar tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster och hur de kan uppfyllas. Videoserien har producerats i samarbete med Kehitysvammaliitto och besvarar de vanligaste tekniska frågorna när det gäller tillgänglighetskraven.

Alla videor har tolkning till finskt och finlandssvenskt teckenspråk, och textning på finska och svenska.

WCAG-videor (tolkning till finskt teckenspråk)

WCAG-videor (tolkning till finlandssvenskt teckenspråk)


Tillgänglighetsguide för barnkulturcenter och utbildingsinstitutioner med grundläggande konstundervisning

Guiden innehåller bland annat expertartiklar om tillgänglighet, inkludering och deltagande. Guiden är användbar för alla som arbetar med barn och ungdomar. Syftet är att stödja konstnärliga aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd och att möjliggöra deltagande för alla. Guiden och märket har tagits fram som en del av SATA2 – Tillgänglig hobby inom konst 2-projektet, koordinerat av Tammerfors stad. Samarbetspartnerna utgörs av Kulturcentret PiiPoo, Kultur för alla-tjänsten, Taiteen perusopetusliitto TPO och Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Publicerat 2020.

Tillgänglighetsguide för barnkulturcenter och utbildingsinstitutioner med grundläggande konstundervisning


Mångfald i kommunen – handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet

Kommunförbundets Mångfald i kommunen – handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet är avsedd för kommunens tjänsteinnehavare, arbetstagare och förtroendevalda. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att främja likabehandlingen av kommuninvånarna och därigenom också välfärden. Kommunen ska främja likabehandling i sin verksamhet som myndighet, servicegivare, utbildningsanordnare och arbetsgivare. Alla kommuner bör i dagsläget utarbeta en plan för likabehandling som innehåller mål och beskrivningar av åtgärder och ansvar i arbetet för att främja likabehandling. Handboken är ett stöd när planen ska utarbetas och åtgärderna verkställas.

Mångfald i kommunen -handbok på Kommunförbundets bokhandel


Verktyg för bedömning av likabehandling

Verktyget för bedömning av likabehandling (Justitieministeriet 2016) är avsett som ett hjälpmedel för aktörer som arbetar för att främja likabehandling.

Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek

Rekommendationerna har tagits fram av en grupp bestående av aktiva medlemmar i ett flertal projekt finansierade av undervisnings- och kulturministeriet. Var och en av dessa har närmat sig bibliotekstjänsternas tillgänglighet ur sin egen synvinkel och det är resultaten av deras arbete som sammanfattas i denna skrift.

Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek på Kommunförbundets bokhandel


Kulturlots informationskort

Kulturlots informationskort [PDF]


Faktablad 3: Likabehandling och tillgänglighet inom kulturpolitiken i Finland

Cupores faktablad är en kompakt, 1-2 sidor lång presentation av de centrala forskningsresulteten, begrepp och rekommendationer av Cupores projekt. Faktablad 3 handlar om likabehandling och tillgägnlighet inom kulturpolitiken.

Faktablad 3: Likabehandling och tillgänglighet inom kulturpolitiken i Finland [PDF]


Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer om tillgänglighet åt evenemangsarrangörer

Diskrimineringsombudsmannen har gjort 11 rekommendationer åt evenemangsarrangörer och biljettförsäljare för hur man kan förbättra tillgängligheten under evenemang. I rekommendationerna tar man fasta på frågor som kommit till diskrimineringsombudsmannens kännedom via kundkontakter och i diskussioner med biljettförmedlingsföretagen. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar bl.a. att personliga assistenter ska få delta avgiftsfritt i evenemang, att det i förhandsformationen om evenemang bör framgå information om lokalens tillgänglighet och att det bör vara möjligt att köpa biljetter av alla slag, också rullstolsplatser, via nätet.

Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer om tillgänglighet åt evenemangsarrangörer [PDF]


Möten för alla

Publikationen Möten för alla ger tips och inspiration till arrangörer av konferenser, seminarier och andra event. Att utan hinder kunna delta i arrangemang borde vara en självklar rättighet även för människor med funktionsnedsättning. För att underlätta för arrangörer har Nordens Välfärdscenter publicerat Möten för alla, ett häfte med checklista och tips på hur man väljer bra lokaler, formulerar tillgängliga inbjudningar och utformar presentationer så att layouten underlättar förståelsen. Pubikationen intår i projektet "Integrering av funktionshindersperspektiv och förbättrad tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet". Författare: Maria Montefusco, Nordens Välfärdscenter 2016.

Möten för alla (länk till nordicwelfare.fi)

Handbok i likabehandlingsplanering

Denna handbok är avsedd som stöd för myndigheter när de utarbetar likabehandlingsplaner. Handboken innehåller information om lagstiftningen om likabehandling samt konkreta exempel som illustrerar processen med att utarbeta en likabehandlingsplan, uppställandet av mål, valet av innehåll och planens struktur. Med finns även exempel på olika människogrupper och likabehandlingsfrågor som är relevanta för dem. Inrikesministeriets pubikationer 10/2010

Handbok i likabehandlingsplanering [PDF] (länk till Yhdenvertaisuus.fi)


Kunskap för alla! Handbok i likabehandlingsplanering för läroanstalter

Denna handbok är avsedd som stöd för läroanstalter när de utarbetar likabehandlingsplaner. Handboken innehåller information om lagstiftningen om likabehandling samt konkreta exempel som illustrerar processen med att utarbeta en likabehandlingsplan, uppställandet av mål och valet av innehåll i planen. Med finns även exempel på likabehandlingsfrågor med tanke på olika människogrupper och exempel på god praxis från likabehandlingsarbete i läroanstalter. Publicerats 2014.

Kunskap för alla! Handbok i likabehandlingsplanering för läroanstalter (PDF, länk till yhdenvertaisuus.fi)


Knack knack – Får jag komma in? En handbok om jämlik föreningsverksamhet för idrotts- och ungdomsföreningar

Den här handboken ger idrotts- och ungdomsföreningar konkreta redskap för att främja möjligheterna till en jämställd fritid där alla behandlas lika. Handboken riktar sig till föreningarnas förtroendevalda och funktionärer. Handboken fokuserar på hur förtroendevalda och funktionärer genom sina beslut kan påverka likabehandlingen inom föreningsstrukturen och föreningens gemensamma praxis.

Hur är det med tillgängligheten? Anvisningar gällande ett kulturobjekts tillgänglighetsinformation

Handboken Hur är det med tillgängligheten? riktar sig till kulturaktörer av alla slag. Publikationen ger konkreta förslag på hur man ger information om tillgänglighet. Tillgänglighetsinformationen hjälper besökare att bedöma hur lätt det är att fungera i utrymmena och använda sig av olika tjänster. Med hjälp av uppgifterna kan besökaren planera sitt besök och bedöma om hen till exempel behöver hjälpmedel eller assistent. Handboken är utgiven av Servicen Kultur för Alla och Luckan r.f., 2016.

Hur är det med tillgängligheten? [DOC]
Hur är det med tillgängligheten? [PDF]


Vem är normal? Normkritik och webbpublicering

Den här skriften har kommit till efter att goteborg.se granskats utifrån ett normkritiskt perspektiv, på uppdrag av huvudredaktionen och webb enheten hösten 2012. Granskningen är gjord av Maria Jacobson och Anna-Carin Jansson. Utifrån analysen av 15 välbesökta sidor på goteborg.se har de skrivit det här materialet som ett stöd för normkritiskt arbete med text och bild.

Vem är normal? Normkritik och webbpublicering [PDF]

Produktion av information på teckenspråk - handbok

Projekt Accola har producerat och utvecklat en handbok som berättar om översättning av texter till teckenspråk och hur video med teckenspråk kan integreras i webbsidor.

Produktion av information på teckenspråk – Broschyr (PDF, länk till visualaccess.fi)
Produktion av information på teckenspråk – En Handledning (PDF, länk till visualaccess.fi)Genom samma dörr - Tillgängliga kulturhistoriska objekt

Står skyddandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och tillgänglighetsmålen i konflikt med varandra? Med denna bok vill Tröskeln rf och Museiverket förklara att dessa frågor kan förenas bara viljan finns där. Genom samma dörr är en samling bra metoder för att förbättra tillgängligheten i kulturhistoriskt värdefullt objekt. Boken innehåller många exempel på lyckade lösningar och processerna bakom dem. Boken är samarbete med Tröskeln rf och Museiverket. Publicerats 2012.

Genom samma dörr (PDF, länk till Museiverkets webbsida)

 

En tillgänglig utställning

Den tillgängliga utställning guiden berättar om väl fungerande lösningar: utställningens innehåll, utställningstexter, belysning, rörelse och ljudmiljö.

En tillgänglig utställning guide [DOC]
En tillgänglig utställning guide [PDF]


En tillgänglig guidning

Den tillgängliga guidning guiden är avsedda som beredskap för guider ger tips för hur man kan förbereda sig för olika besökares olika behov.

En tillgänglig guidning guide [DOC]
En tillgänglig guigning guide [PDF]

 

Handbok for att skapa Daisyguider

DAISY står för Digitalt Audiobaserat Informations-System. Daisyguider är ett sätt att öka tillgängligheten för besökare med nedsatt syn, och också för dyslektiker och för besökare med kognitiva eller intellektuella funktionshinder. "Handbok for att skapa Daisyguider" är en praktisk guide för alla som vill öka tillgängligheten till museer, utställningar, historiskt intressanta byggnader eller andra miljöer av kulturhistoriskt värde. Handboken inkluderar exemplen från Daisyprojektet i Göteborg.

Handbok for att skapa Daisyguider [PDF]


På norska:Åpne Dører DVD - Internasjonal guide til forbedring av tilgjengelighet til kultur

Åpne Dører er et illustrerende verktøy for å forbedre tilgjengelighet og brukervennlighet ved kulturminner. Guiden tar grundig for seg åtte temaer innen tilgjengelighet. Eksemplene er hovedsakelig fra kulturminner.

DVDen er gratis. Kun portoutgifter tilkommer. Bestilling: post(a)fetsundlenser.no , eller Fetsund Lenser, Lundveien 3, 1900 Fetsund. Bestilling utenfor Norge ved Finnish National Board of Antiquities, Development Unit, P.O Box 913, 00101 Helsinki, Finland (merk konvolutten: Åpne Dører DVD)

Åpne Dører presentasjon [DOC]
Åpne Dorer presentasjon [PDF]

Teater för alla! En handbok i tillgänglig verksamhet för teatrar

Handboken innehåller rekommendationer och anvisningar för teatrar för att t.ex. ordna teckenspråkig tolkning och syntolkning av en föreställning eller förmedla tillgänglig information. Handboken är utgiven av Finlands Teatrar rf och Servicen Kultur för Alla. Utgiven 2013.

Handboken Teater för Alla! [DOC]
Handboken Teater för Alla! [PDF]


Evenemang för alla

En guide för att skapa tillgängliga evenemang för alla. Guiden är resultatet av projektet Evenemang för alla som löpte under 2011 - 2012 och studerade hur man skapar tillgängliga evenemang. Projektet har en webbplats med projektblogg: evenemangforalla.se.

Evenemang för alla [PDF]

Guide till dem som tillverkar taktila bilderböcker

Taktila böcker är färggranna bilderböcker med bilder av olika material som läses med känseln. I Celia-bibliotekets guide för tillverkare av taktila böcker finns praktisk information om vad som måste beaktas när man gör taktila böcker. Den tryckta guiden kan beställas via Celias webbplats.

Guide till dem som tillverkar taktila bilderböcker [PDF]Tillgänglighet i studerandeurval - rekommendation och guide

Denna handbok är utgiven av det nationella tillgänglighetsprojektet för högskolorna, ESOK. Handboken har skrivits i samarbete med organisationer och aktörer vid yrkeshögskolor.

Tillgänglighet i studerandeurval - i olika former på ESOK.fi

Mångfalden av studenter - handböcker

Handböckerna med grundläggande instruktioner om hur mångfalden av studerande ska uppmärksammas i högskolorna.

Handböcker på ESOK.fi


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin