Ohita navigaatio

Alla länkar

Projektet Tillgängligt för alla

Luckan har arbetat med tillgänglighet sedan 2015. Tillgänglighetsarbetet består idag av riktat kulturprogram, fortbildning och denna sida.

Projektet utvecklas ständigt och fler kortvideor kommer skapas. Skicka gärna in tips på organisationer och teman som främjar tillgängligheten på kulturfältet.

Få tips och bli inspirerad av olika kortvideor med konkreta tillgänglighetsåtgärder och andra saker att tänka på för att inkludera fler.

Tips om tillgänglighet


Luckan

Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcenter, som finns på tolv orter i landet. Luckan betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Luckan erbjuder kulturverksamheter liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Få tips och bli inspirerad av olika kortvideor med konkreta tillgänglighetsåtgärder och andra saker att tänka på för att inkludera fler.

Tips om tillgänglighet

Luckan listar också professionella, som är specialiserade eller sakkunniga på mångfalds- och tillgänglighetsfältet.

Caisa

Caisa är ett internationellt kulturcentrum i Helsingfors stadskärna. Caisa är en del av Helsingfors kulturcentral.
caisa.fi


Celia

Celia erbjuder skön- och facklitteratur samt läroböcker åt alla som har svårt att läsa en vanlig, tryckt bok. Böcker finns som talböcker, elektroniska böcker och i punktskrift.
celia.fi


Centralförbundet för de gamlas väl ry

vanhustyonkeskusliitto.fi


Centralförbundet för Mental Hälsa

Centralförbundet för Mental Hälsa är en egen intresse- och serviceorganisation för patienter och rehabiliterande inom mentalhälsovården samt deras närstående.
mtkl.fi


Centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter.
chr.uu.se

De Utvecklingsstördas Stödförbund

De Utvecklingsstördas Stödförbund stödjer sina medlemmar, försvarar och förbättrar de utvecklingsstördas och familjernas rättigheter och jämlikhet i samhället samt främjar sina medlemmars livskvalitet.
kvtl.fi


Det riksomfattande handikapprådet VANE

Det riksomfattande handikapprådet VANE är ett samarbetsorgan för myndigheterna, handikapporganisationerna och anhörigorganisationerna
vane.to


DuvTeatern

DuvTeatern består av åtta skådespelare med utvecklingsstörning och en handfull professionella teaterarbetare. Gruppen verkar inom ramen för De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f., men har sedan 1999 fungerat som en självständig teatergrupp. DuvTeatern är verksam i Helsingfors under ledning av regissören Mikaela Hasán.
duvteatern.fi


FDUV

FDUV r.f. står för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl. FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. FDUV arbetar också för personer med andra inlärnings- och kommunikationssvårigheter. FDUV arbetar för att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning skall få stöd på sitt eget modersmål och en jämlik ställning i samhället.
fduv.fi


 

Finlands CP-förbund rf

Finlands CP-förbund rf är CP-, MMC- och hydrocefalus-skadade barns, ungdomars och vuxnas samt deras anhörigas nationella handikapp- och motionsorganisation.
cp-liitto.fi


Finlands dövas förbund rf

kuurojenliitto.fi


Finlands MS-förbund rf

ms-liitto.fi


Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening r.f.

Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening r.f. är en svenskspråkig intresseförening för personer med autism, autismliknande tillstånd och Asperger syndrom, deras närstående samt personal kring dem.
autism.fi


Finlands Svenska Handikappförbund

Finlands Svenska Handikappförbund strävar till att förverkliga jämlikhet och full delaktighet för funktionshindrade personer inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Förbundet förverkligar sitt ändamål genom att utgöra en paraplyorganisation för de svensk- och tvåspråkiga handikapporganisationerna som ansluter sig till förbundet.
handikapp.fi


Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

dova.fi


Finska Hörselförbundet

Finska Hörselförbundet, som består av dess medlemsföreningar, är en medborgarorganisation inom området för social- och hälsovård. Förbundet utövar också habiliteringsverksamhet.
kuuloliitto.fi

Fortsättningsprojekt för Kulturpasset

Fortsättningsprojektet för Kulturpasset (12/2014-12/2017) koordineras av tjänsten Kultur för alla. Målet med projektet är att förbättra möjligheterna för mindre bemedlade ungdomar, vuxna och familjer att ta del av konst och kultur.
Fortsättningsprojekt för Kulturpasset

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl

fduv.fi


Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS)

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Förbundet verkar som intresse-, kontakt- och serviceorganisation i alla delar av Svenskfinland: FSS har sju medlemsföreningar med verksamhetscentra i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå.
fss.fi


Förbundet Utvecklingsstörning (Kehitysvammaliitto)

Förbundet Utvecklingsstörning (Kehitysvammaliitto) främjar ett gott liv, jämlikhet och delaktighet för människor med utvecklingsstörning och för andra människor som är i behov av stöd i inlärningen, förståelsen och kommunikationen.
kehitysvammaliitto.fi


Föreningen Finlands Dövblinda rf

kuurosokeat.fi

FMHF - Föreningen för Mental Hälsa

FMHF - Föreningen för Mental Hälsa i Finland främjar psykiskt välbefinnande.
mielenterveysseura.fi

 

Handlaget r.f.

Handlaget r.f. är en liten förening vars mål är att stöda personer som använder teckenspråk eller tecken i kommunikationen. Handlaget ger även ut teckenmaterial som säljs till självkostnadspris.
handlaget.fi

 

HHF, HandikappHistoriska Föreningen (Sverige)

hhf.se

 

Invalidförbundet

Invalidförbundet utövar på lokal, regional och nationell nivå påverkan på planering och beslutsfattande som gäller fysiskt funktionshindrade människor. Förbundet lyfter fram viktiga frågor som berör funktionshindrade människor och informerar om funktionshinder och funktionshindrade människors rättigheter.
invalidiliitto.fi


Kulturföreningen Finlands EUCREA rf

Kulturföreningen Finlands EUCREA rf befrämjar funktionshindrade personers möjligheter att nyttja kulturservice.
eucreafinland.org

 

LL-Center

LL-Center främjar lättläst information och litteratur på svenska i Finland. Centret verkar inom FDUV men erbjuder service åt alla som behöver lättläst. LL-Center hjälper bl.a. museer med att skapa lättlästa utställningstexter.
ll-center.fi


Nordens Välfärdscenter

Nordens Välfärdscenters uppgift är att genom utbildning, information, främjande av forskning, utvecklingsarbete, nätverksbyggande och internationellt samarbete förbättra kvaliteten på det socialpolitiska området i Norden. Nordens Välfärdcenter initierar nordiska samarbetsprojekt inom handikapp- och hjälpmedelsområdet, sörjer för effektiv informations- och erfarenhetsutveckling samt bidrar till kompetensutveckling.
nordicwelfare.orgPapunet

Papunets allmänna sidorna är avsedda för anhöriga till personer med kommunikationshandikapp och läsare av lättläst text, yrkesutövare och studerande inom branschen, samt andra intresserade.
papunet.net


Psykosociala förbundet r.f.

Psykosociala förbundet r.f. fungerar som en ideell, allmännyttig, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 12 lokala/regionala psykosociala -, patient- och anhörigföreningar runtom i landet.
fspc.fi


Reumaförbundet i Finlad

reumaliitto.fi


SAMS

SAMS - En intresseorganisation inom det finlandssvenska handikappfältet
samsnet.fi


Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla är en del av utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri center för lärande och kompetens består av sex enheter som erbjuder tjänster runtom i Finland. Skilla är den svenskspråkiga enheten.
skilla.webbhuset.fi


Stockholm läns hemgbygdförbund

Stockholm läns hemgbygdförbund har under de senaste åren arbetar håt med tillgänglighet och kan tillhandahålla stöd som kunsult för friluftsmuseer och hembygdsgårdar. Gunnar Häger är kontaktperson.
hembygd.se/stockholm


Svenska hörselförbundet r.f.

Syfte med Svenska hörselförbundet r.f. är att fungera som en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskades intressen. Svenska hörselförbundet r.f. vill fästa allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet på svårigheter som den hörselskadade möter i det dagliga livet.
horsel.fi

Sveriges Hembygdsförbund (SHF)

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) vill öka hembygdsföreningarnas kunskap om restaurering, material och metoder och hur man sprider denna kunskap vidare. hembygd.se/tillganglighetSynskadades Förbund r.f.

nkl.fiAlla ombord!

Alla ombord! - det salutogena museet är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på Vasamuseet i Stockholm som pågår 2008-2011. Målet är att alla barn och unga med olika funktionsmöjligheter ska kunna tillgodogöra sig, uppleva och aktivt delta i den pedagogiska verksamheten på jämställda och värdiga villkor.
allaombord.se


Projektet Evenemang för alla

Projektet Evenemang för alla löpte under 2011 - 2012 och studerade hur man skapar tillgängliga evenemang. Projektet har en webbplats med projektblogg: evenemangforalla.se.


Projektet FOKUS

HandikappHistoriska Föreningen, HHF och Stiftelsen Upplandsmuseet har erhållit medel från Arvsfonden för det tvååriga projektet FOKUS som syftar att utbilda museipersonal kring frågor som berör funktionshinder och kulturarv. På vilket sätt har personer med funktionsnedsättningar lämnat avtryck i museernas samlingar? Vad berättar museerna idag om personer med funktionsnedsättning i utställningar och pedagogisk verksamhet?
hhf.se/projekt-fokus

FOMS

FOMS -ett svenskt nätverk för tjänstemän inom omsorgen som arbetar med funktionshinder.
foms.se

HAIKU - Handikapphistoria i kulturarvet

HAIKU - Handikapphistoria i kulturarvet var ett treårigt projekt som ville synliggöra historien om livet för personer med funktionsnedsättningar. Målet var att ta med den berättelsen i samhällets allmänna historia. HAIKU var ett samarbete mellan Handikapphistoriska föreningen, Nordiska museet och Historiska museet och finansierades av Allmänna arvsfonden.
nordiskamuseet.se/samlingar/insamling/haiku


Helsingfors för alla

Målet med projektet Helsingfors för alla (2002-2011) var en stad där det är lätt för alla att röra sig och vara verksam. Vårt mål var ett Helsingfors där det finns lättframkomliga gator och parker, byggnader och lösningar för kollektivtrafiken som fungerar friktionsfritt ihop. De offentliga tjänsterna är tillgängliga för alla.
Helsingfors för alla (hel.fi)


Nätverket för tillgänglighet på teatern

”Nätverket för tillgänglighet för teatern” grundades år 2013 och dess medlemmar har sedan dess arbetat tillsammans för ett mer tillgängligt scenkonstfält genom att arrangera diskussioner och seminarier. I Nätverket ingår bl.a. representanter för DuvTeatern, Klockriketeatern, Svenska Teatern, Teater Viirus, Wasa Teater, LUST, Kultur för alla, SAMS, Högskolan Arcada, Konstuniversitetet Teaterhögskolan samt fria aktörer.
duvteatern.fi/notera

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet.
Diskrimineringsombudsmannen (syrjinta.fi)


Minna - Centret för jämställdhetsinformation

Minna - Centret för jämställdhetsinformation (THL.fi)

Myndigheten för delaktighet (Sverige)

Myndigheten för delaktighet (i Sverige) arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.
mfd.se

Statens kulturråd (Sverige)

Statens kulturråd är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet i Sverige. Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om. Kulturrådet har det samlade ansvaret för att tillgängligheten för funktionshindrade ökar inom kultursektorn.
kulturradet.se/Tillgangligt-kulturlivFinland Festivals evenemangskalender

På festivals.fi kan du söka festivaler enligt till exempel tillgänglighet.
festivals.fi/sv

Esteetön.fi

Esteetön.fi - information om byggda hinder i miljön
esteeton.fi

 

Godadgang.dk

Godadgang.dk är Foreningen Tilgængelighed for Alles webbplats. Den listar de företag och organisationer som är med i märkningssystemet för tillgänglighet - och för vilka platsens tillgänglighet därmed är registrerad och märkt.
godadgang.dk/se/


Museot.fi

På museot.fi kan du söka museer enligt tema, ort, landskap, tillgänglighet och tjänster.
museot.fi/sokmuseer

 

Papunet

Papunet är en webbplats med information om talhandikapp och olika kommunikationsmetoder: lättläst språk och metoder som ersätter tal (bilder, tecken och blisspråk).
papunet.net


VisualAccess

På VisualAccess.fi hittar du information om tillgänglighet och produktion av tillgängligt material på teckenspråk. Sidan är avsedd att fungera som en informationskälla både för teckenspråkiga och myndighetsarbetare som jobbar med att skapa tillgängliga webbplatser. På sidan finns information om teckenspråkigas språkliga rättigheter och handledning i bl.a. hur texter ska översättas till teckenspråk. Du kan även ladda ner Handboken för produktion av material på teckenspråk.
Denna webbtjänst är producerad av Finlandssvenska teckenspråkiga och VisualBridge Nyland och görs inom ramen för Projekt Accola som stöds av Penningautomatföreningen RAY.
visualaccess.fi


Respecta

respecta.fi/sv/


Tidningen SOS Aktuellt

Målet för Tidningen SOS Aktuellt är att föra finlandssvenska handikappades och därmed jämförbara personers inom omsorgen talan i olika frågor som berör dem.
www.sosaktuellt.fi

 

Teckna med Sandra

Sandra Westerholm undervisar tecken för familjer samt för personal i daghem/förskola/skola och inom vården. Hon är också kulturarbetare och jobbar via svenska kulturfonden med att sjunga och berätta sagor med tecken som stöd för dagis- och förskolegrupper.
www.teckna.fi

 

Norska tillgänglighetsarbetet

Ta del av det norska tillgänglighetsarbetet på webben.
Beställ broschyr från post@abm-utvikling.no

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin