Ohita navigaatio

Länkar

Bryt normen!

Från tolerans till likabehandling är Seta:s, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - Sakki:s samt Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS:s gemensamma utvecklingprojekt vars mål är att främja likabehandling i läroanstalterna genom att väcka diskussion kring de normer som råder i samhället, om mål kring likabehandling och genom att producera redskap för behandlandet av dessa.
normer.fi

Children Crossing Cultures

Children Crossing Cultures består av konstnärer, hantverkare och kulturarbetare verksamma i Finland och Sverige. Barn får möjlighet både här i Finland/Skandinavien och i Afrika och Karibien att via kreativa och konstnärliga uttrycksformer beskriva sin livssituation och sina framtidsdrömmar för varandra och på så sätt erhålla nya synvinklar på sig själva, sin egen kultur och en större förståelse för andra kulturer.
childrencrossingcultures.com/paring-svenska


FIKA

Projektet FIKA - Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet startade 1.1.2012 och pågår till 30.6.2014. Syftet med projektet är att skapa kontaktytor för invandrare via organisations- och föreningsfältet i Nyland. Luckorna i Raseborg, Kyrkslätt och Helsingfors kommer att fungera som projektkontor.
luckan.fi/fika

Finland 100 – i regnbågens färger

Finland 100 – i regnbågens färger är ett kultur-, konst- och informationsprojekt, vars syfte är att synliggöra sexuella och könsminoriteters (HBTIQ) historia som en del av det självständiga Finlands historia, att samla in ny kunskap om deras vardag och historia samt att lyfta fram aktuella konst- och kulturproduktioner med queert perspektiv.
Finland 100 – i regnbågens färger

Helt abnormt (webbutställning)

Webbutställning om handikapphistoria i Finland. Projektets aktörer: Arbetarmuseum Werstas, Dövas museum, Synskadades museum, Kultur för alla, Tröskeln rf  och Kulturföreningen Finlands EUCREA rf.

Helt abnormt (webbutställning)


Internationellt finlandssvenskt kulturforum IFISK

Ifisk är ett forum, där personer med utländsk bakgrund sammankommer för att umgås och utbyta information på svenska. Verksamheten riktar sig till såväl professionella aktörer som till invandrare som är intresserade av olika former av kulturell och kulturpolitisk verksamhet. IFISK får stöd från Svenska Kulturfonden för att stöda och stärka invandrarnas samhörighet och identitet inom den svenska verksamheten.
ifisk.net


KolibrÍDEA

KolibrÍDEA är en samling av resurser för flerspråkiga barn på finska, svenska, spanska och portugisiska. Denna samling är en idébank om trender, aktiviteter och evenemang som huvudsakligen är relaterade till barnlitteratur, barnmusik, konst, vetenskap och andra spännande idéer som du kan göra utan att lämna hemmet. KolibrÍDEA är kuraterad av Kulturcenter Ninho r.f.


Luckan integration

Luckans integrationsverksamhet informerar om och handleder kunder i arbetssökning, studiemöjligheter, frivillig verksamhet och om tredje sektorns tjänster.
integration.luckan.fi

Luckan

Luckan listar professionella, som är specialiserade eller sakkunniga på mångfalds- och tillgänglighetsfältet.

Projektet FOKUS

HandikappHistoriska Föreningen, HHF och Stiftelsen Upplandsmuseet har erhållit medel från Arvsfonden för det tvååriga projektet FOKUS som syftar att utbilda museipersonal kring frågor som berör funktionshinder och kulturarv. På vilket sätt har personer med funktionsnedsättningar lämnat avtryck i museernas samlingar? Vad berättar museerna idag om personer med funktionsnedsättning i utställningar och pedagogisk verksamhet?
hhf.se/projekt-fokus

Queering Sápmi

Queering Sápmi är ett demokratiprojekt för och med samiska individer som på något sätt utmanar sexualitets- och genusnormer. Projektet lyfter fram queera samiska berättelser som på olika sätt visar att människan är större än mallen.Deltagarnas livsberättelser om hur deras identiteter tar sig uttryck och samverkar med normerna står i fokus och iscensätts med text och fotografi.
qubforlag.se
facebook.com/queeringsapmi

Regnbågsankan rf.

Regnbågsankan finns till för alla finlandssvenska hbt-personer, deras anhöriga och andra intresserade av hbt-frågor. Föreningen ordnar bl.a. evenemang, gruppträffar, Regnbågshelgen, håller telefonjour, skolinformation och deltar i seminarier.
regnbagsankan.fi


Svensk-ryska föreningen i Finland r.f.

Svensk-ryska föreningen i Finland r.f. är en förening för alla svensk- och ryskspråkiga i Finland. Den tvåspråkiga föreningen, som grundades år 1999, arbetar för stärkta kontakter över den svensk-ryska språk- och kulturgränsen i Finland. Den arbetar för de rysktalandes integration i Svenskfinland och fungerar som kontaktforum för finlandssvenskar som är intresserade av det ryska.
svenskryska.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin