Ohita navigaatio

Strategier och planer

Rådfrågar vi nya potentiella besökargrupper?
Hur ser vår beslutsprocess ut?
Återspeglas vårt åtagande till att förbättra tillgänglighet i handlingsplaner och budgetar?

Ta er an och besluta om tillgänglighetsarbetet

Noggrant strategiarbete och noggrann planering stödjer kulturaktörerna i att göra verksamheten tillgänglig. I strategierna formuleras allmänna riktlinjer de också återspeglar organisationens värderingar. Om det är väl planerat, leder riktlinjerna till konkreta åtgärder inom tillgänglighetens olika delområden.

Tillgänglighet i all planering

I det dagliga kulturarbetet ingår det att ta fram olika handlingsplaner. Tillgänglighets- och mångfaldsperspektivet ska därför beaktas i all planering såsom handlingsplaner, budgetar, projektplaner och så vidare. Under planeringen visar det sig vilka medel som behövs för att förbättra tillgängligheten och likabehandlingen i verksamheten.

Planer med fokus på likabehandling

Att skapa lika möjligheter för deltagande kräver planer för likabehandling, tillgänglighet och mångfald. Likabehandlingsplaner kan kombinera olika perspektiv och även ta upp arbetet med tillgänglighet.

Vem som planerar och bestämmer

Främjandet av tillgänglighet hör ihop med en öppen och transparent beslutsprocess. Likabehandling inom organisationer innebär att de anställda är med och påverkar planeringen. Det underlättar inte minst beslutens legitimitet. Dessutom bidrar samarbete med utomstående organisationer, experter och grupper till bättre prioriteringar.

Stöd från utomstående experter

Grunden i planeringsarbetet är att kartlägga organisationens nuläge. Sakkunniga kan kartlägga fysisk tillgänglighet och andra delområden inom tillgänglighet. Rekommendationerna från kartläggningen underlättar sedan planeringsarbetet. Dessutom går det att ge hela uppdraget att planera arbetet till de utomstående sakkunniga och experterna.

Hur kan man planera på ett bra sätt?

 • Först av allt och som en grund för planeringen, kartlägg nuläget.
 • Säkerställ att planeringen inspirerar alla på arbetsplatsen att verka för bättre tillgänglighet och att beakta mångfalden. Det är viktigt att ledningen är med och tar sig an arbetet.
 • På vilket sätt kan planeringen identifiera fördomar, attityder och förutfattade meningar? Möjliggör arbetsplatskulturen att det blir ett öppet och lyhört utvecklingsarbete? Identifierar ni normer som kanske omedvetet styr verksamheten? På vilket sätt kan organisationen minska eventuella missförstånd i mötet med personer med minoritetsbakgrund eller liknande?
 • Planera in utbildningar i tillgänglighet för personalen.
 • Tillsätt en arbetsgrupp som formulerar konkreta åtgärder och som följer upp dem.
 • Dela upp ansvarsområden med deadlines bland personalen.
 • Ta fram och stäm av planerna med besökarna och intressenterna: planera tillsammans, testa idén, planen och åtgärderna under processens gång samt be om feedback från dem.
 • I planeringen, samarbeta med experter och erfarenhetsexperter inom mångfald och tillgänglighet.
 • Ta med i planen personalens mångsidiga sammansättning. Återspeglar personalen mångfalden i samhället? Hur kan rekryteringsprocessen stödja detta?
 • Budgetera medel för tillgänglighetsanpassning, exempelvis hjälpmedel och tolkningar.
 • Även om det kan finnas utmaningar i tillgänglighetsarbetet, finns lösningarna alltid nära till hands. Utmaningarna kan vara kulturarvsmärkta miljöer eller motstridiga behov hos målgrupperna.
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin