Ohita navigaatio

Dataskyddsbeskrivning

Innehåll uppdaterad 7.6.2023.

Detta är dataskyddsbeskrivningen i enlighet med dataskyddslagen för tjänsten Kultur för alla / För kultur på lika villkor rf. Dataskyddsbeskrivningen beskriver vilka personuppgifter som samlas in från personer som deltar i vår verksamhet och som använder våra tjänster och vår webbsida samt vad som görs med personuppgifterna.

Denna dataskyddsbeskrivning gäller Kultur för alla-servicens alla tjänster, evenemang, kontaktregister, e-postlistor, webbsidor, rekryteringar och arvoden. 

Enbart Kaikukortti-verksamheten har en egen dataskyddsbeskrivning. Kaikukorttis dataskyddsbeskrivning (www.kaikukortti.fi/sv).

1. Personuppgiftsansvarig

Kultur för alla / För kultur på lika villkor rf

FO-nummer: 2549710-5

Adress: 

Tallbergsgatan 1 / 48

00180 Helsingfors

2. Dataskyddsombud och kontaktperson i frågor som gäller registret

Rita Paqvalén

rita.paqvalen@cultureforall.fi

tel. 040 674 3528

Du kan be kontaktpersonen om mer information om denna beskrivning eller om användningen av dina personuppgifter.

För registret ansvarar verksamhetsledare Rita Paqvalén.

3. För vilka ändamål används registret?

Användningen av dina personuppgifter grundar sig på att du är vår medlemsorganisations företrädare, samarbetspartner eller kund. Den kan också grunda sig på att vi har ingått ett avtal med dig. Dessutom kan du ge oss ditt samtycke till att använda dina uppgifter. Vi kan också använda dina uppgifter för att vi behöver dem för webbplatsens funktion eller för kommunikation.

Vi använder dina personuppgifter om du själv har registrerat dig som prenumerant på nyheter och meddelanden om tillgänglighet, jämlikhet och mångfald inom kultur och konst eller om du anmält dig till något av våra evenemang. Dessutom använder vi dina uppgifter om du är vår samarbetspartner eller på annat sätt har meddelat att du vill få information om vår bransch.

Dina uppgifter används för att skicka nyhetsbrev, informera om tjänstens verksamhet och kultur på lika villkor samt för yrkesmässig kontakt och service. Dina uppgifter kan också behandlas för att genomföra undersökningar och enkäter.

Dina uppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

4. Hurdana uppgifter innehåller registret?

Vårt register innehåller dina kontaktuppgifter: åtminstone ditt namn och din e-postadress.

Dessutom kan vi vid behov samla in följande uppgifter:

 • organisationen som personen representerar
 • yrkes- eller uppgiftsbeteckning
 • verksamhetsområde
 • adress
 • postnummer, postanstalt och land
 • telefonnummer
 • webbplatsens adress
 • kommunikationsspråk
 • område inom konsten som personen representerar
 • uppgifter om fakturor som föreningen skickat till personen
 • enkät- eller undersökningssvar som personen gett i sitt eget eller organisationens namn
 • förbud, begränsningar, samtycken och andra val
 • tidpunkt för registrering av uppgifter samt logguppgifter
 • uppgifter om beställda tjänster och ändringar i dem
 • specialkost (till exempel anmälningar till evenemang och personal)
 • fotografier
 • CV (endast rekrytering och personal)
 • skattekort (endast personal och arvodesmottagare)
 • personbeteckning (endast personal och arvodesmottagare)
 • övriga uppgifter om kund- eller samarbetsförhållandet och de beställda tjänsterna samt all annan nödvändig information om webbplatsen eller vår tjänst.

OBS! Om du skickar en arbetsansökan till oss ska du inte skriva in din personbeteckning eller din födelsetid i din ansökan eller meritförteckning. Vi behöver inte denna information under rekryteringsprocessen.

5. Varifrån vi samlar in uppgifterna

Uppgifterna som sparas i registret fås i huvudsak från dig själv, till exempel från meddelanden som skickats via blanketter länkade till webbplatsen, per e-post, per telefon, från avtal, från blanketter för anslutning till e-postlistan/prenumeration på nyhetsbrevet, andra informationsblanketter, personliga möten och andra situationer där kunden, samarbetspartnern, den arbetssökande, arbetstagaren eller arvodestagaren överlämnar sina uppgifter till oss.

Dessutom samlar vi vid behov själva in kontaktuppgifter av aktörer inom kulturbranschen, medierna eller den offentliga förvaltningen från offentliga listor eller webbplatser, då dessa behövs för kommunikation och informationsverksamhet. Vissa offentliga uppgifter, som till exempel FO-nummer, kan hämtas till registret via internet, till exempel för fakturering.

6. Hur vi skyddar personuppgifter

Personuppgifterna samlas i databaser och på vår server. Vissa uppgifter förvaras i pappersarkivet. Databaser, papper, filer och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Uppgifterna finns i Finland (förutom uppgifter som samlats in med Google Forms).

Endast de anställda vid Kultur för alla-servicen som arbetar med informationsbehandling har tillgång till uppgifterna. Dessutom får sådana personer av vilka Kultur för alla-servicen köper till exempel bokföring och underhåll av tjänster tillgång till uppgifterna. Alla dessa personer är skyldiga att hemlighålla uppgifterna. Uppgifterna får alltså inte ges till någon.

Exempel:

 • Endast verksamhetsledaren har tillgång till rekrytointi@cultureforall.fi (rekrytering) -epostens meddelanden.
 • Endast de personer som deltar i valet av en ny arbetstagare och verksamhetsledaren behandlar personuppgifter i anslutning till rekrytering. I valet av en ny arbetstagare deltar i allmänhet personal från tjänsten Kultur för alla / För kultur på lika villkor rf, ibland även styrelsemedlemmar eller andra experter från För kultur på lika villkor rf.
 • Endast kontaktpersonen för utbetalning av arvoden och verksamhetsledaren samt bokföraren behandlar personuppgifter i anslutning till utbetalning av arvode.

7. Hur länge dina personuppgifter sparas

Vi sparar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att ge information, att genomföra kundrelationer och avtal, att upprätthålla yrkeskontakter och tjänster, att rekrytera eller för att betala lön eller arvode. Dessutom påverkar lagstiftningen hur länge vi förvarar uppgifterna.

Vi tar bort dina uppgifter ur registret när vi inte längre behöver dem. Till exempel raderar vi deltagarlistor och anmälningsuppgifter för evenemang senast tre månader efter att de ägt rum. Våra medarbetare som deltar rekryteringsprocessen raderar ansökningar, CV:n och e-post kopplade till rekryteringen senast en månad efter att rekryteringsprocessen avslutats. Alla ansökningar och CV:n som skrivits ut på papper förstörs på ett datasäkert sätt. Endast verksamhetsledaren för servicen Kultur för alla har därefter tillgång till materialet från rekryteringsprocessen och förstör det slutgiltigt ett år efter att rekryteringsprocessen avslutats.

Vi sparar öppna ansökningar högst en månad efter att de skickats in.

Du kan också när som helst be oss ta bort en del av eller alla dina uppgifter från något av eller alla våra register.

Vi kan endast radera dina uppgifter ur registret om vi inte har juridiskt tvingande skäl att spara dem (till exempel avtal som är i kraft, bokföring eller andra ändamål för vilka dina uppgifter behövs tills vidare). Till exempel sparar våra bokförare och verksamhetsledare personuppgifter kopplade till utbetalning av arvoden och löner i sex år. 

8. Kakor

På vår webbplats www.kulttuuriakaikille.fi används kakor för att webbplatsen ska fungera och för att den ska kunna användas.

Kakor är små textfiler som lagras i webbläsaren på din dator eller mobila enhet och som inte skadar din enhet. Kakor identifierar din dator eller mobila enhet när du kommer till tjänsten och använder den.

Med hjälp av kakorna på vår webbplats samlar man också in information om hur webbplatsen används och utvecklar webbplatsen. Kakor används inte för att samla in dina personuppgifter eller din webbhistorik. Du kan inte identifieras enbart med hjälp av kakor.

I inställningarna i din dators webbläsare eller mobila enhet kan du kontrollera användningen av kakor eller om du så önskar helt blockera dem. Om du helt blockerar användningen av kakor i dina inställningar är det inte säkert att du kan använda vår webbplats.

Tjänster som använder kakor på vår webbplats:

 • ReadSpeakers lyssningsfunktioner webReader och docReader
 • besöksstatistik från Google Analytics

Lyssningsfunktion

Lyssningsfunktionen för webbsidor WebReader och lyssningsfunktionen för filer DocReader sparar de inställningar som användaren gjort i popup-fönstret som kakor. Om du använder avlyssningsfunktionen på nytt med samma enhet och webbläsare kommer webReader ihåg dina inställningar. Om du vill kan du tillåta enbart sessionsspecifika kakor, och då gäller de bara så länge du använder vår webbplats. Du kan också ta bort kakorna helt och hållet.

Google Analytics

På vår webbplats används Google Analytics. Google Analytics är Googles analysverktyg. Analytics berättar för servicen Kultur för alla hur webbplatsens besökare använder webbplatsen. Vi kan inte identifiera eller lokalisera en viss användare utifrån den information vi får.

Google Analytics kan använda kakor för att samla in information och rapportera användningsuppgifter för webbplatser utan att identifiera Googles enskilda besökare. Den kaka som Google Analytics använder mest är _ga-kakan.

Data som samlas in av Google Analytics om Googles nättillgångar och reklamkakor kan användas för att rapportera webbplatsernas användarstatistik, men också för att välja mer träffande reklamannonser i Googles produkter (som till exempel Google Sök) och på andra webbplatser samt för att mäta interaktionen med annonserna.

Läs mer om Analytics kakor och dataskydd.

Blockera och radera kakor

Du kan blockera användningen av kakor genom att ändra webbläsarens inställningar. Anvisningar för olika webbläsare:

9. Utlämnande av uppgifter till utomstående aktörer eller överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående aktörer och överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av tjänsten. Vissa uppgifter lämnas ut till aktörer som vi har ett uppdragsavtal med. Till exempel meddelas arvodesmottagares uppgifter till vår bokförare.

Vår bokförare är för närvarande AAM-Tilitoimisto Oy. Se vår bokförares register- och dataskyddsbeskrivning (på finska).

Personuppgifter kan lämnas ut om en myndighet eller lagen kräver det.

10. Vilka rättigheter har den registrerade till sina personuppgifter?

Som registrerad har du rätt att:

 • kontrollera vilka av dina personuppgifter har sparats i servicen Kultur för allas register
 • få dina felaktiga personuppgifter korrigerade
 • få dina personuppgifter raderade ur registret om servicen Kultur för alla inte längre har någon grund för att fortsätta använda uppgifterna
 • återkalla ditt eventuella samtycke till att dina personuppgifter används
 • motsätta dig användningen av dina personuppgifter
 • begränsa användningen av dina personuppgifter
 • förbjuda elektroniska meddelanden och nyhetsbrev via länken i slutet av meddelandet eller per e-post på adressen outi.salonlahti@cultureforall.fi Du kan sluta prenumerera på vår e-postlista via den här länken.
 • få dina uppgifter överförda från ett system till ett annat
 • lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå om hur servicen Kultur för allas verksamhet
Du kan göra en begäran som gäller dina rättigheter genom att kontakta oss:
 • per e-post på adressen rita.paqvalen@cultureforall.fi eller mira.haataja@cultureforall.fi
 • per post på adressen För kultur på lika villkor rf, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1/48, 00180 Helsingfors.

Vid behov ber vi dig styrka din identitet. Vi svarar dig inom den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

11. Vilket lands lagstiftning tillämpas på behandlingen av personuppgifter?

På servicen Kultur för allas personregister och behandlingen av de personuppgifter som ingår i det tillämpas finsk lagstiftning samt EU-lagstiftning som tillämpas direkt i Finland, såsom EU:s dataskyddsförordning.

12. Hur kan vi uppdatera denna dataskyddsbeskrivning?

Vi utvecklar ständigt våra tjänster och vår verksamhet och därför kan det också ske ändringar i behandlingen av personuppgifter. Vid behov uppdaterar vi dataskyddsbeskrivningen så att den motsvarar ändringarna. Ändringarna kan också bero på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar dig med innehållet i vår dataskyddsbeskrivning.

Vi meddelar dig om vi börjar använda dina personuppgifter för något annat ändamål än det för vilket dina personuppgifter samlades in. Vi meddelar på förhand om detta och om den nya dataskyddsbeskrivningen. Om det sker andra ändringar i dataskyddsbeskrivningen meddelar vi om dem på vår webbplats.

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin