Ohita navigaatio

Undersökningar och rapporter

Här hittar du undersökningar och rapporter som handlar om tillgänglighet och kultur.

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek. En kunskapsöversikt.

Kulturrådet (i Sverige) har uppmärksammat att det finns en brist på kunskap på bibliotek om hur man skapar god tillgänglighet till verksamheten för personer med psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Kulturrådet gav därför i uppdrag till Begripsam att genomföra en kunskapsöversikt som beskriver folkbibliotekens möjlighet att uppfylla de mål som formulerats i lagar och andra styrdokument och att beskriva framgångsfaktorer och identifiera goda exempel. Publicerat 2020.

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek (länk till Kulturrådet.se)


Syntolkning - Forskning och praktik

Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet? Rapporten är ett samarbete mellan Lunds och Stockholms universitet tillsammans med MTM. Rapporten, som är den första i sitt slag i Skandinavien, vill inspirera till forskning, debatt och utveckling av syntolkning.

Syntolkning - Forskning och praktik [PDF]


Tillgänglig barnkultur - Ett underlag för fortsatt arbete för en ökad funktionshindermedvetenhet inom svenskspråkig barnkultur i huvudstadsregionen

Slutrapport för utredningen inom projektet Tillgänglig kultur av Sanna Huldén 2016. Luckan r.f

Tillgänglig barnkultur [PDF]

Funktionshinderperspektiv på museernas arbete

Rapport och diskussionsunderlag inom ramen för Handikapphistoria i kulturarvet - HAIKU. Ett arvsfondsprojekt mellan HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet. Diana Chafik & Claes G Olsson 2012.

Funktionshinderperspektiv på museernas arbete [PDF]


John Seppänen: Minoritet inom minoriteten. Handikapporganisationernas intressebevakning - ett finlandssvenskt perspektiv (Svenska Kulturfonden 2009)

Minoritet inom minoriteten är en utredning om den finlandssvenska handikappsektorns organisationer och om hur de finlandssvenska organisationerna, som viktiga intressebevakare för en minoritet inom minoriteten, kan uppfylla sin samhälleliga roll.

Minoritet inom minoriteten [PDF]

Karin Hoyer: Dokumentation och beskrivning som språkplanering : perspektiv från arbete med tre tecknade minoritetsspråk

Doktorsavhandling om bl.a. finlandssvenskt teckenspråk.

Dokumentation och beskrivning som språkplanering [PDF]


Teaterföreställning med bra hörbarhet

Inom ramen för Svenska hörselförbundets projekt SKRIV TILLgänglig kultur har en sammanställning gjorts om vad man inom teatern kan göra för att förbättra hörbarheten.

Teatterföreställning med bra hörbarhet [PDF]

Slutrapporten för Svenska hörselförbundets projekt SKRIV TILLgänglig kultur

Slutrapporten för Svenska hörselförbundets projekt SKRIV TILLgänglig kultur (PDF)


Rapport från ett seminarium om tillgänglighet på Islands Nationalmuseum

I april 2008 hölls ett seminarium om tillgänglighet i Islands Nationalmuseum, gemensamt arrangerat av museet och det isländska Museirådet. Syftet var att diskutera tillgänglighetsfrågor allmänt och förstärka det nätverk som bildades på Island år 2006.

Rapport från ett seminarium om tillgänglighet [DOC]
Rapport från ett seminarium om tillgänglighet [PDF]


Svenska statens kulturråds tillgänglighetsrapport 2007

Översyn av medel för funktionshindrades tillgång till kultur.

Kulturråds tillgänglighetsrapport [PDF]


Dokumentation av ett seminarium om Tillgänglighet i utställningar

Det här är en dokumentation som berättar om ett seminarium som hölls den 14-15 maj 2009 på Upplandsmuseet i Uppsala där vi ville erbjuda inspiration, teoretisk förankring, visa på goda exempel och upplevelsebaserat lärande om tillgänglighet i utställningar.

Tillgänglighet i utställningar [PDF]


Från projektpolitik till en inkluderande kulturpolitik?

Tendensen är att handikappfrågor är mer inkluderade inom kulturpolitiken i de nordiska länderna än tidigare. Men det återstår mycket arbete innan en kulturpolitik för alla är förverkligad. Det konstateras i publikationen "Aktuellt i Norden - Från projektpolitik till en inkluderande kulturpolitik?". Publikationens titel uppmanar både till eftertanke och till fortsatt arbete för att göra kulturen tillgänglig för alla.
 


Tilgjengelighet og web i ABM-sektoren

ABM-utvikling i Norge foretok i 2007 en testing av tilgjengelighet av nettsider i et utvalg av arkiv, bibliotek og museer. En publikasjon foreligger nå i høst, der utgangspunktet er testen, og i tillegg oppsummerer kunnskap om tilgjengelige og gode nettsider. Rapporten er skrevet av Olav Anders Øvrebø. Selve testen er foretatt av firma MediaLT, som holder til i Oslo.

Tilgjengelighet og web i ABM-sektoree [PDF]

 

Det demokratiska rummet - Om museernas nya uppdrag

Museerna är offentliga rum som måste vara demokratiska, de måste fungera för alla. Alla, oavsett funktionsförmåga, har rätt att kunna komma in och ta del av museernas kulturutbud. "Det demokratiska rummet" tar upp frågor som till exempel: Hur ser museernas självbild och syn på besökaren ut? Vad görs för att öka tillgängligheten? Vem och vad skildras i utställningarna? Vad har tillgänglighet med demokrati att göra? I boken presenteras också olika förslag för hur man kan arbeta för att öka tillgängligheten till Nordens museer.

Det demokratiska rummet - Om museernas nya uppdrag [PDF]


Hur hanterar undertextare utomspråkliga kulturrelaterade begrepp?

Agneta Orrevalls examensarbete, Stockholms Universitet, 2004. I denna uppsats analyseras vilka strategier översättarna använt sig av för att hantera de utom språkliga kulturrelaterade begrepp som förekom i två amerikanska pratshower. Dessutom utreds om lösningarna bidrog till att källspråks- eller målsråksanpassa översättningen.

Hur hanterar undertextare utomspråkliga kulturrelaterade begrepp? (PDF)

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin