Ohita navigaatio

Föreningar och organisationer


Caisa

Caisa är ett internationellt kulturcentrum i Helsingfors stadskärna. Caisa är en del av Helsingfors kulturcentral.
caisa.fi


Celia

Celia erbjuder skön- och facklitteratur samt läroböcker åt alla som har svårt att läsa en vanlig, tryckt bok. Böcker finns som talböcker, elektroniska böcker och i punktskrift.
celia.fi


Centralförbundet för de gamlas väl ry

vanhustyonkeskusliitto.fi


Centralförbundet för Mental Hälsa

Centralförbundet för Mental Hälsa är en egen intresse- och serviceorganisation för patienter och rehabiliterande inom mentalhälsovården samt deras närstående.
mtkl.fi


Centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter.
chr.uu.se

De Utvecklingsstördas Stödförbund

De Utvecklingsstördas Stödförbund stödjer sina medlemmar, försvarar och förbättrar de utvecklingsstördas och familjernas rättigheter och jämlikhet i samhället samt främjar sina medlemmars livskvalitet.
kvtl.fi


Det riksomfattande handikapprådet VANE

Det riksomfattande handikapprådet VANE är ett samarbetsorgan för myndigheterna, handikapporganisationerna och anhörigorganisationerna
vane.to


DuvTeatern

DuvTeatern består av åtta skådespelare med utvecklingsstörning och en handfull professionella teaterarbetare. Gruppen verkar inom ramen för De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f., men har sedan 1999 fungerat som en självständig teatergrupp. DuvTeatern är verksam i Helsingfors under ledning av regissören Mikaela Hasán.
duvteatern.fi


FDUV

FDUV r.f. står för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl. FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. FDUV arbetar också för personer med andra inlärnings- och kommunikationssvårigheter. FDUV arbetar för att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning skall få stöd på sitt eget modersmål och en jämlik ställning i samhället.
fduv.fi


 

Finlands CP-förbund rf

Finlands CP-förbund rf är CP-, MMC- och hydrocefalus-skadade barns, ungdomars och vuxnas samt deras anhörigas nationella handikapp- och motionsorganisation.
cp-liitto.fi


Finlands dövas förbund rf

kuurojenliitto.fi


Finlands MS-förbund rf

ms-liitto.fi


Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening r.f.

Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening r.f. är en svenskspråkig intresseförening för personer med autism, autismliknande tillstånd och Asperger syndrom, deras närstående samt personal kring dem.
autism.fi


Finlands Svenska Handikappförbund

Finlands Svenska Handikappförbund strävar till att förverkliga jämlikhet och full delaktighet för funktionshindrade personer inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Förbundet förverkligar sitt ändamål genom att utgöra en paraplyorganisation för de svensk- och tvåspråkiga handikapporganisationerna som ansluter sig till förbundet.
handikapp.fi


Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

dova.fi


Finska Hörselförbundet

Finska Hörselförbundet, som består av dess medlemsföreningar, är en medborgarorganisation inom området för social- och hälsovård. Förbundet utövar också habiliteringsverksamhet.
kuuloliitto.fi


Förbundet De Utvecklingsstördas Väl

fduv.fi


Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS)

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Förbundet verkar som intresse-, kontakt- och serviceorganisation i alla delar av Svenskfinland: FSS har sju medlemsföreningar med verksamhetscentra i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå.
fss.fi


Förbundet Utvecklingsstörning (Kehitysvammaliitto)

Förbundet Utvecklingsstörning (Kehitysvammaliitto) främjar ett gott liv, jämlikhet och delaktighet för människor med utvecklingsstörning och för andra människor som är i behov av stöd i inlärningen, förståelsen och kommunikationen.
kehitysvammaliitto.fi


Föreningen Finlands Dövblinda rf

kuurosokeat.fi

FMHF - Föreningen för Mental Hälsa

FMHF - Föreningen för Mental Hälsa i Finland främjar psykiskt välbefinnande.
mielenterveysseura.fi

 

Handlaget r.f.

Handlaget r.f. är en liten förening vars mål är att stöda personer som använder teckenspråk eller tecken i kommunikationen. Handlaget ger även ut teckenmaterial som säljs till självkostnadspris.
handlaget.fi

 

HHF, HandikappHistoriska Föreningen (Sverige)

hhf.se

 

Invalidförbundet

Invalidförbundet utövar på lokal, regional och nationell nivå påverkan på planering och beslutsfattande som gäller fysiskt funktionshindrade människor. Förbundet lyfter fram viktiga frågor som berör funktionshindrade människor och informerar om funktionshinder och funktionshindrade människors rättigheter.
invalidiliitto.fi


Kulturföreningen Finlands EUCREA rf

Kulturföreningen Finlands EUCREA rf befrämjar funktionshindrade personers möjligheter att nyttja kulturservice.
eucreafinland.org

 

LL-Center

LL-Center främjar lättläst information och litteratur på svenska i Finland. Centret verkar inom FDUV men erbjuder service åt alla som behöver lättläst. LL-Center hjälper bl.a. museer med att skapa lättlästa utställningstexter.
ll-center.fi

Luckan

Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcenter, som finns på tolv orter i landet. Luckan betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Luckan erbjuder kulturverksamheter liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Få tips och bli inspirerad av olika kortvideor med konkreta tillgänglighetsåtgärder och andra saker att tänka på för att inkludera fler.

Tips om tillgänglighet

Luckan listar också professionella, som är specialiserade eller sakkunniga på mångfalds- och tillgänglighetsfältet.

Nordens Välfärdscenter

Nordens Välfärdscenters uppgift är att genom utbildning, information, främjande av forskning, utvecklingsarbete, nätverksbyggande och internationellt samarbete förbättra kvaliteten på det socialpolitiska området i Norden. Nordens Välfärdcenter initierar nordiska samarbetsprojekt inom handikapp- och hjälpmedelsområdet, sörjer för effektiv informations- och erfarenhetsutveckling samt bidrar till kompetensutveckling.
nordicwelfare.orgPapunet

Papunets allmänna sidorna är avsedda för anhöriga till personer med kommunikationshandikapp och läsare av lättläst text, yrkesutövare och studerande inom branschen, samt andra intresserade.
papunet.net


Psykosociala förbundet r.f.

Psykosociala förbundet r.f. fungerar som en ideell, allmännyttig, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 12 lokala/regionala psykosociala -, patient- och anhörigföreningar runtom i landet.
fspc.fi


Reumaförbundet i Finlad

reumaliitto.fi


SAMS

SAMS - En intresseorganisation inom det finlandssvenska handikappfältet
samsnet.fi


Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla är en del av utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri center för lärande och kompetens består av sex enheter som erbjuder tjänster runtom i Finland. Skilla är den svenskspråkiga enheten.
skilla.webbhuset.fi


Stockholm läns hemgbygdförbund

Stockholm läns hemgbygdförbund har under de senaste åren arbetar håt med tillgänglighet och kan tillhandahålla stöd som kunsult för friluftsmuseer och hembygdsgårdar. Gunnar Häger är kontaktperson.
hembygd.se/stockholm


Svenska hörselförbundet r.f.

Syfte med Svenska hörselförbundet r.f. är att fungera som en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskades intressen. Svenska hörselförbundet r.f. vill fästa allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet på svårigheter som den hörselskadade möter i det dagliga livet.
horsel.fi

Sveriges Hembygdsförbund (SHF)

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) vill öka hembygdsföreningarnas kunskap om restaurering, material och metoder och hur man sprider denna kunskap vidare. hembygd.se/tillganglighetSynskadades Förbund r.f.

nkl.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin