Ohita navigaatio

Museoala

Hyppy museokynnyksen yli : empiirinen tutkimus taidemuseoiden asenteellisesta saavutettavuudesta sekä kuulumisen kokemuksista

Millaisia ennakkoasenteita Suomen taidemuseoihin nykypäivänä kohdistuu, ja millaisia vaikutuksia koetuilla asenteilla on taidemuseoiden saavutettavuuteen sekä ihmisten kuulumisen kokemuksiin taidemuseoissa? Entä millaisin keinoin voimme olla purkamassa asenteellisia esteitä, jotta taidemuseoon olisi jokaisen helppoa tulla? Laura Suhonen tutki taidekasvatuksen pro gradu -työssään (Jyväskylän yliopisto 2023) näitä kysymyksiä.

Hyppy museokynnyksen yli : empiirinen tutkimus taidemuseoiden asenteellisesta saavutettavuudesta sekä kuulumisen kokemuksista (siirryt Jyx-tietokantaan)


Museonäyttelyn moniaistisuus. Case: Josef Frank / Designmuseo

Amanda Kääriäinen tutki opinnäytetyössään (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2019) Designmuseon näyttelyn moniaistisuutta. Työ on tapaustutkimus, jossa kysytään muun muassa, miten moniaistisuus voi toteutua Designmuseon järjestämissä näyttelyissä ja mitä toiveita näyttelyvierailijalla on moniaistisuuden lisäämiseksi. Työn keskeisimpinä tuloksina on, että Designmuseon näyttelyiden moniaistisuus rakentuu ensisijaisesti näkemiseen ja tuntemiseen liittyvistä elementeistä. Näyttelyvierailijat ovat kiinnostuneita osallistumaan näyttelyiden moniaistisuuden suunnitteluun tai muuhun näyttelyihin liittyvään toimintaan entistä aktiivisempina osapuolina.

Museonäyttelyn moniaistisuus. Case: Josef Frank / Designmuseo (PDF, linkki Theseukseen). Tiedosto ei välttämättä ole saavutettava.


Muistisairaat ihmiset kuvataiteen kokijoina

Mirva Nurmio-Böse tarkastelee opinnäytetyössään (YAMK) Saksassa kehitetyn museotoimintamallin käyttöä taidepedagogisena lähtökohtana Muistiluotsin kuntoutusryhmän tapaamisissa. 2018.

Muistisairaat ihmiset kuvataiteen kokijoina [PDF 1,8 MT)


Avaruuden ikkunat: tulkkaus- ja käännösmenetelmät planetaariossa 

Ilkka Heinon ja Miina Velaman opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten viittomakielen tulkkaus on mahdollista toteuttaa planetaariossa niin, että viittomakielisten kuurojen asiakkaiden kokemus olisi tasavertainen kuulevien asiakkaiden kanssa. Opinnäytetyössä selvitetään myös olisiko planetaarioelokuviin mahdollista lisätä tekstityksiä tai tulkkiruutua ja miten nämä vertautuvat elävään tulkkiin. Opinnäytetyö on tehty Humakissa ja sen tilaajana on tiedekeskus Heureka. Julkaistu 2017.


Kaikkien taidemuseo? Raportti Kaikkien taidemuseo -strategian toteutumisesta Valtion taidemuseossa 2009-2013

Loppuraportissa arvioidaan Valtion taidemuseossa, nykyisessä Kansallisgalleriassa, vuosille 2009-2013 tehtyä Kaikkien taidemuseo -strategiaa ja sen vaikutuksia. Strategian tarkoitus oli kiinnittää huomiota museotarjonnan saavutettavuuteen ja moninaisuuden huomioimiseen osana museotyötä. Raportissa käsitellään strategian tavoitteiden toteutumista käytännössä, strategiaprosessin hyviä ja huonoja puolia sekä arvioidaan, miten kannattaisi toimia jatkossa. Raportin havainnot on tarkoitettu hyödyksi Kansallisgallerian lisäksi muille museoille ja kulttuurialan toimijoille. Julkaistu 2014.

Kaikkien taidemuseo? Raportti Kaikkien taidemuseo -strategian toteutumisesta Valtion taidemuseossa 2009-2013 [DOC]
Kaikkien taidemuseo? Raportti Kaikkien taidemuseo -strategian toteutumisesta Valtion taidemuseossa 2009-2013[PDF]


Make sense - tutkimuksia kuvataiteen kokemisesta

Niina Huovisen ja Viliina Koiviston opinnäytetyöhön liittyvä artikkeli käsittelee Make Sense -projektia, joka tutkii kuvataiteen kokemista ja sitä rajoittavia tekijöitä. Aihetta lähestyttiin näkövammaisuuden kautta. Artikkelissa käsitellään myös taiteen alueellista saatavuutta. Julkaistu 2016.

Make sense - tutkimuksia kuvataiteen kokemisesta [DOC]
Make sense - tutkimuksia kuvataiteen kokemisesta [PDF]Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena -hankkeen raportti

Hankkeen (2012-2013) tavoitteena oli kehittää museoiden tiedollista saavutettavuutta. Hankkeessa tuotettiin museoiden perusnäyttelyyn liittyviä opastusmateriaaleja selkokielellä ja kuvasymboleilla. Hankeessa tuotetut selkokieliset opastekstit ja kommunikaatiotaulut ovat ladattavissa sivustomme Esimerkit ja kokemukset -osiossa.

Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena [DOC]
Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena[PDF]


Koko kansan enkeli - Ateneumin taidemuseon teosesittelyjä suomalaiselle viittomakielelle käännettynä

Hanna Viitanen toteutti opinnäytetyönään viisi viittomakielelle käännettyä Ateneum taidemuseon kokoelmanäyttelyn teosesittelyä. Opinnäytetyö tarjoaa katsauksen viittomakielelle kääntämisessä esiin nouseviin haasteisiin. Opinnäytetyö on julkaistu vuonna 2011.

Koko kansan enkeli (PDF, linkki Theseukseen)


Tuntumaa: näyttely näkövammaisille

Marika Leinonen-Vainion taiteen maisterin opinnäytetyö koostuu Tuntumaa- taidenäyttelytuotannosta ja sen raportoinnista. Tuntumaa-näyttely oli ensisijaisesti näkövammaisille suunnattu kiertävä taidenäyttely, jonka taiteellisissa valinnoissa otettiin huomioon mahdollisimman laajasti saavutettavan suunnittelun (Design for All) periaatteet. Raportista selviää, miten saavutettavuus toteutui Tuntumaa-näyttelyssä. Julkaistu 2011.

Tuntumaa: näyttely näkövammaisille (PDF, linkki Aalto-yliopiston kirjastoon)


Näkymätön lapsi - erityinen lapsi museovieraana

Seija Lampinen tarkastelee opinnäytetyössään Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmaan (2011) museopalvelujen saavutettavuutta ja erityislasten osallistumismahdollisuuksia erityisesti lapsille suunnatuissa näyttelyissä.

Erityinen lapsi museovieraana [PDF]

 

Prosessidraaman kehittäminen museossa -tutkimus

Sanna Asikainen tutkii väitöskirjassaan (2003) prosessidraamatyöskentelyä museokontekstissa. Museopedagogisen teoriataustan pohjalta tarkastellaan draamatyötapojen soveltuvuutta museo-opetukseen.

Prosessidraaman kehittäminen museossa -tutkimus[PDF]


"Rentous se varmaan olisi avainsana tässäkin asiassa" Kysely henkilöiden, joilla on mielenterveysongelmia, huomioimisesta museoissa

Kulttuuria kaikille -palvelu keräsi Suomen museoammattilaisten Museopostilistalla kokemuksia henkilöiden, joilla on mielenterveysongelmia, huomioimisesta museoissa. Julkaisu havainnollistaa museoiden käytäntöjä sekä esittelee suosituksia asiakkaiden, joilla on mielenterveysongelmia, huomioimiseen museoissa. Julkaistu 2010.

Kysely henkilöiden, joilla on mielenterveysongelmia, huomioimisesta museoissa [DOC]
Kysely henkilöiden, joilla on mielenterveysongelmia, huomioimisesta museoissa[PDF]

Museoiden saavutettavuustyö 2000-luvun alussa - tutkielma

Tuuli Rajavuori kuvailee suomalais-ugrilaisen kansatieteen laitokselle tekemässään Pro gradu -tutkielmassaan (2009) museoiden saavutettavuuden parissa työskentelevien museoammattilaisten kokemuksia kulttuurikohteiden saavutettavuuden parantamisesta.

Museoiden saavutettavuustyö 2000-luvun alussa [DOC]
Museoiden saavutettavuustyö 2000-luvun alussa  [PDF]

 

Yksinpuhelusta vuoropuheluun

Seminaarijulkaisu "Yksinpuhelusta vuoropuheluun - museoiden roolista monikulttuurisessa yhteiskunnassa" liittyy Turussa 17.-18.4.2008 järjestettyyn Yksinpuhelusta vuoropuheluun -seminaariin.

Yksinpuhelusta vuoropuheluun -seminaarijulkaisu[PDF]


Kuka pääsee museoon? -tutkielma

Sari Salovaara tarkastelee Pro gradu -tutkielmassaan (2007) Museoviraston vuosittain museoille jakamaa innovatiivisiin hankkeisiin osoitettua määrärahaa. Tutkielma on laajennus selvitykseen, jonka aiheena oli resurssiohjaus ja tarkemmin kyseisen avustuksen vaikutus museoihin.

Kuka pääsee museoon? -tutkielma [DOC]
Kuka pääsee museoon? -tutkielma[PDF]


Kuka pääsee museoon? Museoviraston jakamat avustukset innovatiivisiin hankkeisiin

Sari Salovaara tarkastelee tutkielman tiivistelmässä, mitä tapahtuu museoissa, kun ne voivat hakea ja saada avustusta saavutettavuuden kehittämiseen, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistämiseen ja kulttuuriperintökasvatukseen. Julkastu 2007.

Kuka pääsee museoon? [DOC]
Kuka pääsee museoon?[PDF]
 
 

Tervetuloa museeon?

Artikkelissa "Tervetuloa museoon? Valtion taidemuseo edistää kulttuurista tasa-arvoa Suomessa" Sari Salovaara kertoo Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnasta sekä laajemmin saavutettavuus-hankkeista Suomessa. Julkaistu 2006.

Tervetuloa museoon? [DOC]
Tervetuloa museoon?[PDF] 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin