Ohita navigaatio

Suunnittelu ja budjetointi

Olemmeko sitoutuneet saavutettavuuden edistämiseen toiminta- ja taoussuunnitelmissamme sekä pidemmän aikavälin strategiassa?
Ketkä tekevät päätöksiä ja valintoja organisaatiossamme? 
Miten valinnat tehdään?
Onko henkilöstössämme moninaisuutta?
Kenen kanssa teemme yhteistyötä?

Sitoudutaan ja päätetään mitä tehdään

Huolellinen suunnittelu auttaa kulttuuritoimijoita tekemään toiminnastaan saavutettavaa. Yleiset suuntaviivat asetetaan ja arvovalinnat tehdään strategioissa ja visioissa, ja budjeteissa huolehditaan rivi riviltä, että saavutettavuusratkaisuille on varattu riittävät resurssit. Hyvässä suunnittelussa linjataan, mitä konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan, milloin toimenpiteet toteutetaan ja kuka niistä vastaa. Näin tavoitteisiin on helpompi päästä.


Saavutettavuus kaikessa suunnittelussa mukana

Kulttuurityön arjessa tehdään erilaisia toimintasuunnitelmia. Kaikessa suunnittelussa tulisi olla mukana yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja saavutettavuuden näkökulmat: toimintasuunnitelmissa, talouden suunnittelussa, projektisuunnitelmissa ja niin edelleen. Suunnitelmissa tulee eritellä millä keinoilla edistetään yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja palvelujen toimivuutta kaikille.


Yhdenvertaisuuteen keskittyvät suunnitelmat

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on estää syrjintä millään henkilöön liittyvällä perusteella. Laki velvoittaa edistämään yhdenvertaisuutta. Kaikkien viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä työnYhantajien, jotka työllistävät yli 30 ihmistä, on lain mukaan tehtävä yhdenvertaisuussuunnitelma. Vaikka suunnitelman tekeminen ei ole kaikille pakollista, se kannattaa tehdä. Lue lisää: Yhdenvertaisuuslaki (siirryt sivustolle finlex.fi) 

 • Hyvässä yhdenvertaisuussuunnitelmassa yhdistetään eri näkökulmia. Siihen kannattaa sisällyttää niin saavutettavuuden edistäminen, tasa-arvokysymykset kuin moninaisuuden huomiointi. Suunnitelman on tärkeää kattaa koko toiminta, niin organisaation sisäinen työskentely ja henkilöstöä koskevat asiat kuin yhteistyökumppaneihin, kohderyhmiin ja asiakkaisiin suuntautuvan työn.
Erillinen saavutettavuussuunnitelma sisältää saavutettavuuden nykytilan katsauksen sekä kehittämistoimenpiteet saavutettavuuden eri osa-alueiden osalta esimerkiksi viiden vuoden aikajänteellä. Saavutettavuussuunnitelman kannattaa kattaa niin sisäinen kuin ulkoinen toiminta ja kaikki toimintamuodot ja palvelut.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän myös sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki velvoittaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se edellyttää tasa-arvosuunnitelman tekemistä viranomaisilta ja niiltä työnantajilta, joilla on palveluksessaan vähintään 30 työntekijää sekä kaikilta koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiltä. Voit yhdistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat yhteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.


Apua ulkopuolisilta asiantuntijoilta

Suunnittelutyön pohjaksi voi kartoittaa oman organisaation tilannetta. Esteettömyys- ja saavutettavuuskartoituksia on mahdollista tilata asiantuntijoilta. Kartoitus osoittaa, missä tarvitaan kehittämistä, ja sen avulla on helpompi kirjata suunnitelmaan tavoitteita ja toimenpiteitä.

Myös saavutettavuussuunnitelman tekemiseen voi hankkia asiantuntija-apua oman organisaation ulkopuolelta. Katso esimerkiksi Kulttuuria kaikille -palvelun tarjonta: Palvelut ja yhteistyö.


Miten teen hyvän saavutettavuussuunnitelman

Työn aloittaminen edellyttää asenteiden ja ennakko-oletusten tunnistamista työyhteisössä. Tiedostamattomat normit ovat saattaneet ohjata työyhteisön toimintaa ja esimerkiksi estää henkilöstön moninaisuutta sekä luoda esteitä palvelujen käytölle. Avoin ja kunnioittava ilmapiiri organisaatiossa on edellytys sille, että esimerkiksi jonkin vähemmistöryhmän kohtaamiseen liittyvää epävarmuutta voitaisiin purkaa.

 • Kartoita nykytilanne suunnittelun pohjaksi.
 • Varmista, että suunnitteluprosessi ja itse suunnitelma innostavat työyhteisöäsi työskentelemään saavutettavuuden parantamiseksi ja moninaisuuden huomioimiseksi. Koko henkilöstön osallistumismahdollisuudet ja mukana olo suunnittelussa on tärkeää. Myös johtajien tulee olla mukana ja sitoutuneita.
 • Järjestä henkilökunnalle saavutettavuuteen liittyvää koulutusta.
 • Muodosta tiimi, joka laatii riittävän konkreettisen toimenpidesuunnitelman. Seuraa suunnitelman toteutumista.
 • Määrittele työntekijöiden vastuualueet. Aikatauluta tehtävät.
 • Tee ja tarkista suunnitelmat yhdessä käyttäjien kanssa: suunnittele yhdessä sekä testaa ideasi, suunnitelmasi ja toimenpiteesi, pyydä palautetta yleisöiltäsi ja sidosryhmiltäsi.
 • Tee yhteistyötä suunnittelussa saavutettavuus- ja moninaisuusalan asiantuntijoiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa.
 • Tavoittele monipuolista henkilöstörakennetta. Kiinnitä huomiota siihen, että rekrytointiprosessit tukevat tätä tavoitetta. 
 • Budjetoi rahaa saavutettavuusratkaisuihin, kuten hankintoihin ja tulkkauspalveluihin. Kirjaa saavutettavuuskulut omille riveilleen sekä perus- että hankebudjetteihin.
 • Vaikka saavutettavuuden edistämisessä olisi matkan varrella esteitä, kuten historiallisen ympäristön suojelu tai erilaisten yleisöjen vastakkaiset tarpeet, ovat ratkaisut yleensä aina löydettävissä.


Ketkä suunnittelevat ja päättävät

Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys tukevat saavutettavuuden edistämistä. Organisaation sisällä yhdenvertaisuutta lisää esimerkiksi se, että kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun. Tavoitteisiin sitoutuminen on helpompaa, jos on itse osallistunut päätöksentekoon. Lisäksi suunnitteluyhteistyö organisaation ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa auttaa tekemään hyviä valintoja.


Budjetointi 

Ilman saavutettavuusratkaisuille osoitettuja budjettirivejä on vaikeampaa toteuttaa ratkaisuja käytännössä. Saavutettavuuden sanallistaminen budjetteihin ja hankintoihin varautuminen tuo saavutettavuuteen liittyviä toimenpiteitä ja mahdollisuuksia näkyväksi osaksi toiminnan arkea. 

Muista budjetoida esimerkiksi:

Kartoitukset, korjaukset ja arvioinnit 

 • saavutettavuuskartoitus, jos ei ole tehty
 • esteettömyyskartoitus, jos ei ole tehty
 • tarvittavat esteettömyyskorjaukset- ja parannukset kaikkiin tiloihin, myös henkilöstön tiloihin
 • verkkopalvelujen saavutettavuuden ulkoiset asiantuntija-arvioinnit
 • verkkosivut
 • intranetit
 • muut digitaaliset palvelut

Mukautukset, apuvälineet ja tulkkaukset henkilöstön omaan työskentelyyn ja yhteistyöhön
 • tarvittavat mukautukset 
 • tarvittavat apuvälineet 
 • tarvittavat tulkkaukset ja käännökset 


Taiteellisen sisällön ja tapahtumien saavutettavuus

 • viittomakieliset videot
 • kirjoitustulkkaukset
 • simultaani- ja kuiskaustulkkaukset
 • kuvailutulkkaukset 
 • viittomakielen tulkkaukset
 • puhuttujen kielten välinen tulkkaus
 • puhetulkkaus
 • live-esitysten tekstittäminen
 • tallenteiden tekstittäminen 
 • käännökset 
 • selkokielistäminen
 • vuokrattavat ja lainattavat apuvälineet ja laitteet
 • apuvälineet
 • pistekirjoitusmateriaali

Asiantuntijapalkkiot

 • kokemusasiantuntijoiden palkkiot
 • sensitiivisyyslukijoiden palkkiot
 • asiantuntijapalkkiot 
 • verkkopalvelujen saavutettavuuden käyttäjäarviointi ja testaus: palkkiot 
 • palveluiden testaus


Henkilöstö ja rekrytointi 

Yhteiskunta on moninainen, ja sen tulisi heijastua myös työyhteisöjen moninaisuutena. Yhdenvertaiset mahdollisuudet työllistyä kuuluvat kaikille. Esteitä poistamalla luodaan tasavertaisempaa yhteiskuntaa ja toteutetaan oikeuksia työhön, tekijyyteen ja toimijuuteen. 

Konkreettinen keino tavoittaa hakijoiksi henkilöitä, jotka kuuluvat esimerkiksi eri vähemmistöryhmiin, on tuoda erikseen rekrytointi-ilmoituksissa esiin tahto tavoittaa hakijoita riippumatta esimerkiksi toimintarajoitteista, seksuaalisuudesta, sukupuolesta tai uskonnosta. Keskeistä on myös kertoa rekrytointi-ilmoituksessa, miten saavutettavuus on huomioitu hakuprosessissa. Hakemiseen saavutettavuuteen liittyy esimerkiksi se, onko tarjolla vaihtoehtoisia tapoja olla yhteydessä lisätietojen saamiseksi, ovatko mahdollisesti käytettävät lomakkeet saavutettavia, onko lomakkeiden täytölle vaihtoehtoja ja onko haastattelupaikan esteettömyys- ja saavutettavuustiedot kerrottu. On tärkeää ilmaista, että hakijoiden mahdollisiin saavutettavuuteen liittyviin tarpeisiin vastataan. Työpaikan esteettömyys tulee kuvata todenmukaisesti ja tarkasti, ja jos sen esteettömyydessä on puutteita, tulee kertoa suunnitelmasta niiden korjaamiseksi.


Kun rekrytoit: 

 • Kerro tavoittelevasi myös eri vähemmistöryhmiin kuuluvia hakijoita.
 • Harjoita positiivista erityiskohtelua tilanteessa, jossa on kaksi tasavahvaa hakijaa.
 • Omakohtainen kokemus vähemmistöön kuulumisesta voidaan katsoa myös eduksi, riippuen tehtävästä.
 • Anonyymi rekrytointi voi auttaa siihen, että omat tiedostamattomat ennakkoluulot eivät vaikuttaisi päätöksiin. Joissain tilanteissa anonyymi rekrytointi voi myös edistää moninaisempien hakijoiden tavoittamista.   
 • Muista kertoa rekrytointi-ilmoituksissa työpaikan esteettömyys- ja saavutettavuustiedot sekä miten hakemisen saavutettavuutta on huomioitu. 


 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin