Ohita navigaatio

11.1.2019

Call for papers - Ihminen edellä - nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä

Ehdotuksia teemaan liittyvistä puheenvuoroista pyydetään 21.1.2019 mennessä.

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari pidetään 25.—26.4.2019. Seminaari järjestetään yhteistyössä ICOM -Suomen komitean kanssa. Museologian seminaarin teemana on nykyteknologia museoissa ja sen rooli saavutettavuuden ja elämyksien kannalta. 

Aihe on ajankohtainen, sillä teknologiaa on alettu viime vuosien aikana yhä enemmän ottamaan osaksi museoita ja niiden näyttelyitä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Teknologialla on monia positiivisia piirteitä mm. museoiden saavutettavuuden kannalta ja näyttelyiden monipuolistajana, mutta toisaalta voiko teknologiaa olla liikaa? Seminaarissa haluaisimme tuoda esiin teknologian hyviä sekä huonoja puolia. Seminaarin pääpaino asettuu erityisesti yleisötyölle, jota haluamme lähestyä nimenomaan ihmisen kannalta: miten teknologiaa ja esimerkiksi sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää museon saavutettavuuden sekä elämysten tuottamisen kannalta? Ottaen huomioon, että museoiden tulisi olla kaikkien saavutettavissa. Saavutettavuudella tarkoitamme sitä, miten asiakkaiden erilaiset tarpeet otetaan huomioon museossa ja museokäynnin kaikissa vaiheissa, mutta myös sitä, miten teknologian avulla asiakkaat saadaan tietoisemmiksi museoista sekä niiden toiminnasta - eli miten teknologian avulla asiakkaat saadaan löytämään tiensä museoon. 

Teknologian avulla pystytään jo monessa museossa takaamaan liikuntarajoitteisille vaivaton liikkuminen museon tiloissa, mutta seminaarissa on tarkoitus keskittyä saavutettavuuteen sosiaalisen median ja esimerkiksi verkkoon tuotujen kokoelmien ja virtuaalinäyttelyiden kautta. Meitä kiinnostaa esimerkiksi mitkä ovat verkkokoelmien todelliset vaikutukset museoiden näkyvyyden ja saavutettavuuden kannalta. 

Teknologialla on huomattava vaikutus myös kävijöiden museokokemukseen. Teknologia tarjoaa jo useissa kohteissa uusia, mielenkiintoisia ja laajempia mahdollisuuksia luoda tietoa näyttelyn teemasta, varsinkin nykynuorille, jotka ovat kasvaneet teknologian keskellä. Kun teknologia yhä enemmän on läsnä museoissa, olisi hyvä pohtia myös teknologian todellista roolia museoiden näyttelytoiminnassa ja sitä, miten taataan, ettei teknologia hukuta itse näyttelyä ja sen sanomaa alleen. 

Pyydämme puheenvuoroja muun muassa seuraavista pohdinnoista: 

-Mikä on teknologian rooli museoissa? Kuinka suuri teknologian rooli on? 

-Mitä hyötyjä ja haittoja uusien teknologioiden tuomisesta museoihin on? Mitkä ovat teknologian vahvuudet tai heikkoudet? 

-Miten teknologian avulla voidaan parantaa museokokemusta? Mitä positiivisia vaikutuksia teknologian lisääminen on jo tuonut museoihin? Miten ne näkyvät? 

-Huomioidaanko näyttelyissä tarpeeksi asiakkaita, jotka eivät osaakaan käyttää nykypäivän teknologiaa? 

-Mikä on teknologian rooli museon näkyvyyden kannalta? 

-Miten menetellään silloin kun näyttelytiloja ei voidakaan tehdä esteettömiksi? Miten teknologiaa voitaisiin tällöin hyödyntää, jotta museo olisi edelleen kaikkien saavutettavissa? 

-Miten taataan, että teknologia ei vie huomiota pois itse näyttelystä ja sen sanomasta? 

Museologiaa on opetettu Jyväskylän yliopistossa 1980 -luvulta lähtien. Yliopiston opiskelijat järjestävät museologian seminaarin nyt 23. kertaa. Museologian seminaari on tärkeä osa alan opiskelijoiden opintoja tuoden esille ajankohtaisia näkökulmia ja haasteita museoalalta. 

Tilaisuus järjestetään torstaina 25.4. Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksessa, tilassa 212 ja perjantaina 26.4. päärakennuksen juhlasalissa C1 Seminaarinmäen kampusalueella. 

Pyydämme ehdotuksia teemaan liittyvistä puheenvuoroista 21.1.2019 mennessä. Puheenvuoron pituus on 20–30 minuuttia ja niiden yhteyteen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti. Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona. 

Seminaari ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin ja muuhun 

interaktiiviseen työskentelyyn. Ehdotuksissa tulee käydä ilmi: 

-tapahtuman tyyppi 

-tapahtuman nimi 

-lyhyt abstrakti (n. 250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF) 

-järjestäjät 

-työpajan/paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia) 

-kenelle suunnattu 

-tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät 

-erityistarpeet/tarvittava laitteisto 

Seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset sekä puheiden aihe-ehdotukset voi 

lähettää osoitteeseen tiedotus.seminaari@gmail.com 


 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin