Ohita navigaatio

Rahoituslähteitä

Tälle sivulle on koottu tietoa saavutettavuuteen ja moninaisuuteen liittyvistä avustuksista ja apurahoista. Tarkistathan tiedot ja päivämäärät suoraan rahoituslähteistä. Kulttuuria kaikille -palvelu ei ole vastuussa mahdollisesta vanhentuneesta tiedosta rahoituslähteisiin liittyen. 

Alla lueteltujen lisäksi kannattaa selvittää, voisiko omalle saavutettavuushankkeelle hakea tukea esimerkiksi yleisötyöhön tai yleiseen toiminnan kehittämiseen liittyvistä avustuksista.

Kansainvälisistä rahoituslähteistä Pohjoismaisen kulttuuripisteen Kulttuuri- ja taideohjelma rahoittaa innovaatioihin ja osaamisen kehittämiseen liittyviä projekteja. Euroopan Unionin rahoituksessa esimerkiksi Grundtvig-ohjelma tukee elinikäistä oppimista. Ohjelmasta voidaan rahoittaa kulttuurialan työntekijöiden ammatillista oppimista kuten saavutettavuusosaamista.

Saavutettavuustyö kannattaa myös sisällyttää vakituiseksi osaksi toiminta- ja taloussuunnitelmia. Pienilläkin vuosittaisilla määrärahoilla voi tehdä esimerkiksi kohtuuhintaisia apuvälinehankintoja. Pidemmän tähtäimen suunnitelmiin sisällytetään esim. korjausrakentaminen.

Muista aina tarkistaa alla lueteltujen avustusten hakuajat, sillä ne voivat muuttua vuosittain ja listamme saattaa sisältää vanhentunutta tietoa hakuajoista.


Taiteen edistämiskeskus

Avustus vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille

Erityisavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveyssektoria 

Festivaaliavustukset 

Hakuaika 2017: 29.09.2017 - 02.11.2017.

Taiteen edistämiskeskus myöntää festivaaliavustuksia

 • valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville säännöllisesti järjestettäville taide- ja kulttuurifestivaaleille, joilla on merkitystä eri taiteenalojen edistämisen, osallistumisen ja osallisuuden sekä kulttuurisen moninaisuuden kannalta.
 • Lue lisää festivaaliavustuksista täällä.


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Alueellisen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen ja kokeilut

 • Hakuaika päättyy vuosittain alkuvuodesta (v. 2018 15.2.).
 • Avustuksella edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta koko maassa alueellisilla ja valtakunnallisilla toimintatavoilla. Avustuksella poistetaan palveluiden käyttämiseen ja osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä.
 • Lisätietoja avustuksesta: Alueellisen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen ja kokeilut (minedu.fi)

Avustus kulttuuritilojen peruskorjauksiin ja perustamishankkeisiin

 • Hakuaika päättyy vuosittain 31.12. 
 • Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalain mukaisien kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, valtionosuutta saavien museoiden, teattereiden ja orkestereiden tilojen sekä muiden valtakunnallisesti merkittävien kulttuuritilojen perustamis- ja peruskorjaushankkeisiin. Hakemukseen tulee liittää selvitys siitä, miten toimimis- ja liikkumisesteiset ihmiset huomioidaan tilojen käyttäjinä.
 • Lisätietoja avustuksesta: avustukset kulttuuritilojen peruskorjauksiin ja perustamishankkeisiin (minedu.fi)


Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi

 • Hakuaika vuonna 2017 päättyi 28.3.2017 klo 16.15.
 • Erityisavustus on tarkoitettu hankkeisiin, joilla edistetään turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista valtion vuoden 2017 talousarvion mukaisesti. Avustusta voidaan myöntää korkeakouluille, koulutuksen järjestäjille ja ylläpitäjille, kunnille, rekisteröidyille  yhteisöille ja säätiöille.
 • Lisätietoja avustuksesta: Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi (minedu.fi)

Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille / lastenkulttuuri

 • Hakuaika päättyi vuonna 31.3.2017 klo 16.15.
 • Hallituksen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta toteuttavan valtionavustuksen tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Avustuksella tuetaan harrastetuntien järjestämistä koulupäivän yhteydessä koulujen tiloissa tai kouluja lähellä olevissa kulttuuritiloissa sekä lasten ja nuorten omatoimista harrastamista koulujen tiloissa.
 • Lisätietoja avustuksesta: Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille (minedu.fi)


Museovirasto

Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin


Kehitysvammaliiton Selkokeskus

Selkokirjallisuuden valtiontuki


Suomen elokuvasäätiö

Eelokuvasäätiön erityistavoitteena on elokuvakäyntien esteettömyyden parantaminen elokuvateattereissa.

Markkinointi- ja levitystuki

 • Markkinointi- ja levitystuen haku on jatkuva.
 • Kuulovammaisia palvelevan tekstityksen ja näkövammaisia palvelevan kuvailutulkkauksen kuluihin voidaan myöntää lisäksi enintään 6 000 euroa yhtä elokuvaa kohden. Vuonna 2017 tukea voidaan myöntää tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä täysimääräisesti (100%). Kustannusarviossa huomioidaan hankkeen kustannukset ilman arvonlisäveroa.
 • Lisätietoja markkinointi- ja levitystuesta Elokuvasäätiön tukiohjeistosta

Laitehankinta- ja kunnostustuki elokuvateattereille

 • Laitehankinta- ja kunnostustuen tavoitteena on taata laadullisesti korkeatasoinen ja ammattimainen elokuvateatteritoiminta kaikkialla Suomessa. Tukea myönnetään ensisijaisesti pienten (alle 50 000 asukasta) ja keskisuurten (50 000 – 250 000 asukasta) kuntien elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen.
 • Lisätietoja kunnostustuesta Elokuvasäätiön tukiohjeistosta

Suomen lasten ja nuorten säätiö

Glow-projektituet

 
Siirry sivun alkuun

Avustuslähteitä

Opetus- ja kulttuuriministeriön listaus muista kuin ministeriön omista avustuksista


Aurora-tietokanta

Apurahan ja avustusten hakijoille


Kulttuuri- ja taideohjelma

Pohjoismainen kulttuuripiste


Grundtvig-ohjelma

Euroopan unionin elinikäisen oppimisen tukemiseen tarkoitettu ohjelma