Ohita navigaatio

21.9.2018

Ansökan till asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) slutar 1.10.

Inrikesministeriet har öppnat ansökningsförfarandet för asyl-, migrations- och integrationsfonden 27.8.2018. Ansökningsförfarandet slutar 1.10.2018 kl. 16.15.

Med grundfinansieringen ur asyl-, migrations- och integrationsfonden kan stöd beviljas för åtgärder genom vilka asylpolitiken, den lagliga invandringen, integrationen och återvändandet av tredjelandsmedborgare utvecklas. Asyl-, migrations- och integrationsfonden har ett separat anslag för programmet för vidarebosättning som betalas till medlemsstater på basis av antalet vidarebosatta kvotflyktingar samt ett anslag för överföring av personer som betalas till medlemsstater på basis av asylsökande som omplaceras internt. Under programperioden 2014–2020 uppgår fondens grundfinansieringsandel till 26 041 904 euro, och av detta belopp uppgår den obundna andelen som delas ut för projekt till 4 710 915,27 euro. I ansökan för anslaget för vidarebosättning uppgår summan att sökas till sammanlagt 3 312 112,60 euro. 

Stöd kan beviljas offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som registrerats i en medlemsstat i Europeiska unionen. Privatpersoner beviljas inte stöd. Potentiella stödtagare fastställs detaljerat i fondens nationella genomförandeprogram och i guiden för sökande. 

Ansökningarna ska göras i det elektroniska EUSA-systemet och sändas genom det elektroniska systemet senast 1.10.2018 kl. 16.15. Länk till det elektroniska systemet. Om det inte är möjligt för den sökande att använda det elektroniska systemet, kan ansökan om stöd också göras med ansökningsblanketter som finns på här. Ansökningar i pappersform ska sändas per post, och dessa anses ha levererats inom tidsfristen, om kuvertet har stämplats hos posten senast 1.10.2018 kl. 16.15. Pappersansökningar ska skickas till: Inrikesministeriet/registratorskontoret, PB 26, 00023 Statsrådet. Ansökan kan också lämnas in till inrikesministeriets distributionscentral senast 1.10.2018 kl. 16.15. Registratorskontorets besöksadress är Riddaregatan 2B, Helsingfors. Vid ansökan på en pappersblankett ska referensen ”AMIF 2018-B” antecknas på kuvertet. Ansökan sänds på sökandens eget ansvar.

 
 
Siirry sivun alkuun