Ohita navigaatio

11.3.2016

Ett tillgängligt samhälle bygger på bestämmelser - VAMPO-slutrapport

En tillgänglig miljö är en förutsättning för ett självständigt liv och lika möjligheter att delta i samhället för personer med funktionshinder eller funktionsnedsättning. Kravet på tillgänglighet och framkomlighet gäller samhället i stort, dess tjänster samt tillgången till information. För att garantera tillgänglighet behövs lagar och bestämmelser, enbart god vilja är inte tillräckligt.

Lokaler planeras ofta med tanke på personer som inte lider av funktionshinder eller funktionsnedsättning. Då man bygger nytt beaktas kravet på tillgänglighet, men nya byggnader utgör endast en liten del av byggnadsbeståndet. För att det ska finnas tillräckligt med fysiskt tillgängliga bostäder då befolkningen åldras behövs renovering av byggnader där tillgängligheten beaktas. Enkla förändringar, såsom kontrastdekaler i trappor och ordentlig belysning, gör stor skillnad. Beaktande av tillgänglighet vid nybygge och renovering minskar behovet av korrigerande åtgärder i efterhand och kostnaderna för dessa och bidrar till ett självständigt liv för personer med funktionshinder och funktionsnedsättning.

VAMPO

Ett av huvudmålen i Finlands handikappolitiska program (VAMPO) som nyss avslutats var att stärka tillgänglighet och framkomlighet i det finländska samhället. Under programperioden noterade man att byggnadsbestämmelser är av avgörande betydelse vid förverkligandet av tillgängligheten. Checklistor eller rekommendationer garanterar inte tillgänglighet.

Under 2010-2016 hade VAMPO-programmet som mål att trygga rättvis behandling av personer med funktionsnedsättning och skapa riktlinjer för de viktigaste åtgärderna inom handikappolitiken under kommande år. Totalt ingick 122 åtgärder i programmet.

Programmet har berett Finland för ratifieringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av åtgärderna har man främjat jämlikhet och delaktighet bland personer med funktionsnedsättning på flera områden. Delaktighet bland de funktionshindrade är en central princip och utgångspunkt för den finländska handikappolitiken.

"Det är ytterst viktigt att de berörda parterna inkluderas i beredningen av beslut. Handikapporganisationerna har en viktig roll: exempelvis förs funktionshindrade barns åsikter fram via organisationer som representerar dem", säger Stina Sjöblom vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Den mest betydande åtgärden för att förbättra funktionshindrade personers socioekonomiska ställning och bekämpa fattigdom var lagen om garantipension som trädde i kraft år 2011.

För uppföljningen av VAMPO-programmet svarade Social- och hälsovårdsministeriet. Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarade för det praktiska genomförandet av uppföljningen. Handikapprådet deltog i samordningen av uppföljningen.

Slutrapport

Resultaten av VAMPO-programmet har sammanställts i en slutrapport som offentliggjordes under det avslutande seminariet den 10 mars.

Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010-2015 loppuraportti (julkari.fi) (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:14). Svenska översättningen publiceras senare, sammanfattning är på svenska.

Mer information


Sjöblom Stina
specialist
Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 7187
fornamn.efternamn at thl.fi

Eveliina Pöyhönen
socialråd
Social- och hälsovårdsministeriet
tfn 0295 163 303, 050 570 2186
fornamn.efternamn at stm.fi

Merja Heikkonen
konsultativ tjänsteman/generalsekreterare
Social- och hälsovårdsministeriet/Riksomfattande handikapprådet
tfn 0295 163 203
fornamn.efternamn at stm.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin