Ohita navigaatio

31.3.2015

Justitieministeriet söker medlemmar och ersättare för diskriminerings- och jämställdhetsnämnd

Tretton medlemmar för viss tid med uppgiften som bisyssla samt tretton ersättare för viss tid med uppgiften som bisyssla, 26 platser

Arbetsnyckel 150-156-15

Justitieministeriet

Justitieministeriet svarar för samhällets grundläggande lagstiftning som gäller personers och organisationers rättsliga ställning. Till justitieministeriets förvaltningsområde hör domstolarna och verkställigheten av straff samt åklagar-, utsöknings-, och rättshjälpsmyndigheterna.

Beskrivning av jobbet

Arbetsplatsen är för viss tid 01.06.2015 - 31.05.2019
Orsak till visstidsanställning Tillsätts för perioden 1.6.2015-31.5.2019
Ansökningstiden upphör 16.04.2015 klockan 16:15
Uppgifter om arbetsplatsen Justitieministeriet, Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Beskrivning av tjänsten/jobbet: I anslutning till justitieministeriet finns en självständig och oberoende diskriminerings- och jämställdhetsnämnd som behandlar och avgör ärenden som enligt diskrimineringslagen (1325/2014) och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), nedan jämställdhetslagen, omfattas av nämndens ansvarsområde.

Nämnden har en ordförande och minst tretton andra medlemmar med uppgiften som bisyssla. Ordföranden och minst sju av medlemmarna med uppgiften som bisyssla ska vara lagfarna. Med undantag för ordföranden ska varje medlem ha en personlig ersättare. Statsrådet utnämner ordföranden samt nämndens övriga medlemmar och deras ersättare för fyra år i sänder och förordnar en av de lagfarna medlemmarna till vice ordförande.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden tillsätts för perioden 1.6.2015-31.5.2019.

Vid diskriminerings- och jämställdhetsnämnden som finns i anslutning till justitieministeriet ledigförklaras följande uppgifter:
- tretton medlemmar för viss tid med uppgiften som bisyssla samt tretton ersättare för viss tid med uppgiften som bisyssla

Ansökningarna som riktas till statsrådet ska skickas i första hand via statens rekryteringswebbplats www.valtiolle.fi senast 16.4.2015 före kl. 16.15. Nämndens medlemmar och ersättare utses bland samtliga sökanden. Om sökanden inte står till förfogande för uppgiften som ersättare, ska detta nämnas i ansökan. Vid behov kan ansökningarna även skickas till justitieministeriet under adress PB 25, 00023 Statsrådet. Ansökningarna returneras inte.

Behörighetsvillkor

De övriga medlemmarna och ersättarna ska ha god förtrogenhet med nämndens ansvarsområde. Av de lagfarna medlemmarna och deras ersättare krävs dessutom högre högskoleexamen i juridik eller juridisk påbyggnadsexamen. I nämnden ska det finnas en jämn representation av kvinnor och män.

Avlöningsgrund

Nämndens medlemmar och ersättarna betalas arvode för uppdraget. Justitieministeriet fastställer arvodesbeloppen.

Uppgifter om deltidsvillkoren: uppgiften som bisyssla

Ansökning

Vi önskar få ansökningarna i första hand via det elektroniska rekryteringssystemet.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.
Oikeusministeriö, PL 25/ (Eteläesplanadi 10 HKI), 00023 VALTIONEUVOSTO

Ytterligare upplysningar om jobbet:

Direktör Johanna Suurpää
02951 50534
johanna.suurpaa(a)om.fi

Länk till arbetsgivarens webbplats: oikeusministerio.fi

Uppgifter och elektroniska rekryteringssystemet: haku.valtiolle.fi

 
Siirry sivun alkuun