Ohita navigaatio

13.1.2015

Utvecklingsprojekt inom konst och kultur i kommunerna och regionerna

Ansökningstiden går ut 16.1.2015. Understödet syftar till att stödja utvecklings- och försöksbaserad verksamhet samt specialuppgifter i kommunerna och i regionerna.

Ytterligare information: Kirsi Kaunisharju, tfn 0295 3 30144, fornamn.efternamn@minedu.fi

Målgrupper och beskrivning

Understödet baserar sig på lagen om kulturverksamhet i kommunerna (728/1992) och ministeriets strategi för kulturpolitiken (2009). Enligt den ska de kulturanknutna ärendena före år 2020 bli en del av utvecklandet av regionerna och det övriga samhället. Kulturtjänsterna ska på ett likvärdigt sätt vara tillgängliga för alla och kulturinstitutionerna ska vara aktiva i sin verksamhet. Olika befolkningsgrupper ska kunna delta på lika villkor och ägna sig åt hobbyer av olika slag. Medborgarna ska erbjudas möjlighet att aktivt ta del av kulturlivet.

I syfte att främja de här målen utlyser undervisnings- och kulturministeriet till ansökan statsunderstöd för att stödja utvecklings- och försöksbaserad verksamhet samt specialuppgifter i kommunerna och regionerna. Understöden syftar till att förbättra tillgången på och tillgängligheten av konst- och kulturtjänster i hela landet och avlägsna regionala, sociala och ekonomiska hinder som ansluter sig till människornas deltagande. Syftet är att med kulturens medel öka den regionala, ekonomiska och sociala jämlikheten i samhället. De projekt som finansieras i den här ansökningsomgången fokuserar på att i kommunerna undanröja hinder som har att göra med bostadsområdenas samhälleliga differentiering och de problem som ansluter sig till den. Detta ska ske med hjälp av kulturtjänster.

Utvecklingsprojekt

Kulturverksamheten i kommunerna och regionerna samt de konst- och kulturtjänster som konstnärer och övriga aktörer inom kulturbranschen producerar ska utvecklas på följande sätt:

  • att utsträcka tjänsteutbudet, kulturverksamheten och hobbymöjligheterna till att omfatta sådana målgrupper, som dels använder konst- och kulturtjänster mindre än den övriga befolkningen, dels har färre konst- och kulturhobbyer än i genomsnitt. Samma gäller om målgruppen är utom räckhåll för organiserad kultur- och hobbyverksamhet
  • att utsträcka konst- och kulturtjänsterna från stads- och tätortscentra till förstäder och byar
  • att genomföra nya sätt att producera och ordna konst- och kulturtjänster samt kultur- och hobbyverksamhet i syfte att förbättra tillgången på kultur respektive dess användning och tillgänglighet.
  • inlemma invånarna och konsumenterna i planeringen och genomförandet av kulturverksamhet, hobbyer och tjänster och på det här sättet förbättra möjligheterna till deltagande
  • öka partnerskapen och bygga ut samarbetet mellan olika aktörer inom olika verksamhets- och förvaltningsgrenar när man ordnar och utvecklar kulturverksamhet, hobbyer och tjänster av olika slag
  • utveckla regionala, områdesvisa eller övriga samarbetslösningar i syfte att trygga, producera och utveckla konst- och kulturtjänster och den verksamhet som anknyter till dem på ett sätt som beaktar invånarperspektivet i en föränderlig kommunstruktur
  • sprida och befästa verksamhetsmodeller som har visat sig användbara när det gäller att organisera konst- och kulturtjänster i kommuner som har små kulturanknutna resurser till sitt förfogande (försök med olika verksamhetsmodeller har gjorts t.ex. i projektet KUULTO (www.jyu.fi/kuulto).


De projekt som finansieras ansluter sig t.ex. till att organisera och producera konst- och kulturtjänster, utvecklandet av kultur- och hobbyverksamhet, försök, producerandet av utrednings- och utvärderingsinformation eller till att etablera god praxis.

Vem kan ansöka?

Kommuner, regionala aktörer, forskargemenskaper och övriga samfund, t.ex. medborgarorganisationer eller privata aktörer samt övriga aktörer som utvecklar kulturverksamheten i kommunerna kan ansöka om statsunderstöd. Privatpersoner eller arbetsgrupper kan inte ansöka om understöd.

Ytterligare information och blanketter

minedu.fi

 
Siirry sivun alkuun